دوره و شماره: دوره 9، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1-69 
بررسی تاثیر زمان اتصال‌‌دهی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال لحیم سخت سوپرآلیاژ نایمونیک 105

صفحه 24-35

رضا برازنده؛ محمد عمار مفید؛ مجید بلباسی؛ مصطفی جعفرزادگان؛ حسن فدایی