دوره و شماره: دوره 9، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1-69