دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1-59