دوره و شماره: دوره 9، شماره 11 - شماره پیاپی 61، بهمن 1401، صفحه 1-65 
بررسی تأثیر شوک‌دهی لیزری چندباره بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2014-T6

صفحه 45-53

10.22034/ijme.2023.383318.1745

امین شفیع‌نژاد بجندی؛ علیرضا فیاضی خانیگی؛ مسعود قرمزی؛ محمدرضا بیات