دوره و شماره: دوره 9، شماره 10 - شماره پیاپی 60، دی 1401، صفحه 1-61 
بررسی پارامترهای فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی با استفاده از روش‌های تاگوچی و اجزا محدود

صفحه 11-20

10.22034/ijme.2023.390896.1762

وحید مدانلو؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ بهنام آخوندی؛ احمد مشایخی؛ فرزاد احمدی خطیر؛ علی زین العابدین بیگی