راهنمای نویسندگان

الگوی نگارش مقاله 

  • نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی دانشگاه یا موسسات پژوهشی باشد و با ایمیل رسمی خود در سامانه مجله ثبت نام کرده و از آن طریق مقاله را ارسال نماید.
  • نویسندگان محترم توجه فرمایند که از معرفی داوران با ایمیلهای غیر رسمی مانند یاهو و جیمیل خودداری کنند. داور بایستی دارای ایمیل رسمی دانشگاهی/پژوهشگاهی باشد. 

 

ضمنا کلیه مراحل داوری و پذیرش مقاله به صورت رایگان انجام خواهد شد.