راهنمای نویسندگان

نویسندگان باید مقالات خود را بر اساس راهنمای نگارش تهیه کنند. برای دریافت الگوی نگارش مقالات اینجا را کلیک کنید.

  • نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی دانشگاه یا موسسات پژوهشی باشد و با ایمیل رسمی خود در سامانه مجله ثبت نام کرده و از آن طریق مقاله را ارسال نماید.
  • نویسندگان محترم توجه فرمایند که از معرفی داوران با ایمیلهای غیر رسمی مانند یاهو و جیمیل خودداری کنند. داور بایستی دارای ایمیل رسمی دانشگاهی/پژوهشگاهی باشد. 

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

 

ضمنا کلیه مراحل داوری و پذیرش مقاله به صورت رایگان انجام خواهد شد.