درباره نشریه

نظر به اهمیت همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی تخصصی ملی و بین‌المللی و با هدف رشد و توسعه پژوهش‌های علمی در کشور، نشریه مهندسی ساخت و تولید  به صاحب امتیازی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران  از سال 1391 منتشر می‌شود. این نشریه، نشریه‌ای علمی و پژوهشی است که در ابتدا به صورت فصلنامه منتشر و از ابتدای مهرماه  سال 1398 بصورت ماهنامه منتشر می‌شود. مجله، مقالات علمی-پژوهشی اصیل و منتشر نشده را پس از طی فرایند داوری و ارزیابی و پس از تأیید هیأت تحریریه مجله مورد پذیرش و چاپ قرار می‌دهد. بررسی مقالات علمی  حوزه مهندسی ساخت و تولید  در سطح ملی و نو بودن پژوهش از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود.