دوره و شماره: دوره 9، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1-63