دوره و شماره: دوره 9، شماره 9 - شماره پیاپی 59، آذر 1401، صفحه 1-54