بررسی تاثیر زمان اتصال‌‌دهی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال لحیم سخت سوپرآلیاژ نایمونیک 105

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نفت مواد و معدن، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

2 استادیار، گروه مهندسی نفت معدن و مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی نفت، معدن و مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نفت مواد و معدن، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،

چکیده

کاربرد روش لحیم‌کاری نفوذی جهت اتصال‌دهی سوپرآلیاژ نایمونیک 105 با اسنفاده از لایة واسط BNi-2 مورد بررسی قرارگرفت. فازهای ایجاد شده طی فرایند لحیم‌کاری در ناحیه متاثر از نفوذ، ناحیه انجماد همدما و ناحیه انجماد غیردمایی مورد مطالعه قرارگرفت. رسوبات مشاهده شده در ناحیه متاثر از نفوذ عمدتاً از جنس بورایدهای غنی از Ni-Cr-Mo بودند. در ناحیه انجماد همدما، محلول جامد 𝛄 عاری از رسوبات یا فازهای ثانویه تشکیل شد. در ناحیه انجماد غیردمایی، علاوه بر محلول جامد 𝛄، بورایدهای غنی از نیکل و نیز ترکیبات بین‌فلزی غنی از کروم تشکیل شد. نتایج سختی سنجی حاکی از آن بود که در زمان‌های لحیم‌کاری طولانی‌تر(60 و 240 دقیقه )، به واسطة انحلال و کنترل تشکیل ترکیبات مضر بین‌فلزی، فصل‌مشترک همگن‌تری حاصل می‌گردد. بالاترین میزان استحکام و درصد ازدیاد طول، به ترتیب MPa 5/92 و %19 برای نمونه‌ای به دست آمد که زمان لحیم‌کاری آن 60 دقیقه بود. این استحکام و درصد ازدیاد طول بالا، به خاطر عدم تشکیل ترکیبات و فازهای مضر در ناحیة انجماد غیردمایی و در عین حال عدم وجود فرصت کافی برای رشد دانه‌ها حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of bonding time on microstructure and mechanical properties of Nimonic105 super alloy brazed joint

نویسندگان [English]

  • Reza Barazandeh 1
  • Mohammad Ammar Mofid 2
  • majid belbasi 3
  • Mostafa Jafarzadegan 4
  • Hasan Fadaei 5
1 M.Sc., Department of Petroleum, Mining and Material Engineering, Faculty of civil and earth resources engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. Department of Petroleum, Mining and Material Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. Department of Civil and Earth resources, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant professor of materials science, Faculty of engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
5 M.Sc. Student, Department of Petroleum, Mining and Material Engineering, Faculty of civil and earth resources engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The applicability of the diffusion brazing technique for joining Nimonic105 superalloy using a BNi-2 interlayer was assessed. The phases formed during the brazing process in the isothermally solidified zone (ISZ), athermally solidified zone (ASZ) and diffusion affected zone (DAZ) were studied. The formation of Ni-Cr-Mo boride precipitates in DAZ was determined in this region. The ISZ was a precipitation-free zone, mainly consisting of gamma solid solution. ASZ contains the matrix solid solution of gamma-nickel, Ni-rich boride, and Cr-rich boride and Cr-rich intermetallic compounds. The investigation confirms higher bonding time (60 and 240 min) led to a more uniform hardness profile across the joint and a more homogenous interface region via dissolution of intermetallic phases. The highest shear strength and ductility of the brazed joint can be up to 92.2 MPa and 19%, respectively for the bonding time of 60 min. This high strength and ductility can be attributed to the control of formation of deleterious intermetallic compounds in ASZ and at the same time limited time for grain growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brazing
  • Nimonic105
  • Super alloy
  • microstructure
  • shear strength