بررسی تأثیر خواص مکانیکی مواد در حل مسئله معکوس شناسایی به‌وسیله الگوریتم‌های بهینه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

تعیین ساختار داخلی اجسام مانند شناسایی ناخالصی‌ها، تعیین خواص مکانیکی و شناسایی مرزهای داخلی و حفره‌ها، یکی از موضوعات مهم در صنایع می‌باشد. در این مقاله، تأثیر خواص مکانیکی مواد و تأثیر محل مرز مشترک آن‌ها در حل مسئله معکوس شناسایی مرزهای داخلی یک جسم ناهمگن، متشکل از دو جسم همگن به همراه تخمین هم‌زمان مدول الاستیسیته و ضریب پواسون مواد تشکیل‌دهنده آن، مورد بررسی قرار گرفته است. حل مسئله معکوس شناسایی با استفاده از ترکیب روش عددی المان‌های مرزی به همراه روش بهینه‌سازی الگوریتم رقابت استعماری به‌عنوان روش بهینه‌سازی همگانی و روش سیمپلکس به‌عنوان روش بهینه‌سازی محلی انجام شده ‌است. از نتایج به دست آمده می‌توان به کارایی روش بهینه‌سازی رقابت استعماری و روش سیمپلکس در تخمین خواص مکانیکی دو ماده به همراه شناسایی مرز بین آن‌ها پی برد. همچنین از نتایج به دست آمده مشاهده می‌شود که با نزدیک شدن مرز به قسمت پایینی ماده و نزدیک شدن خواص مکانیکی مواد تشکیل دهندۀ جسم، میزان خطای تخمین مرز برای مثال‌های حل شده تا 65/8% افرایش می‌یابد که باز نشان‌دهنده توانایی این روش برای تخمین مرز می‌باشد. همچنین در بررسی اثر خطاهای غیرقابل‌اجتناب در اندازه‌گیری جابجایی‌ها، با افزایش درصد خطا، همگرایی به مرز واقعی کمتر شده به‌طوری‌که برای خطای 5% به بالا هندسه مرزهای داخلی به مرزهای غیرواقعی همگرا شده و دیگر اعتباری به محاسبات نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of mechanical properties of materials in solving the inverse identification problem by means of optimization algorithms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mozaffari 1
  • Mehdi Zare Mehrjardi 2
1 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Determining the internal structure of objects such as identification of impurities, estimation of mechanical properties and identification of internal boundaries and cavities is one of the important issues in industries. Objective of the present article is to investigate the effect of the mechanical properties and the effect of the location of the interfacial boundary in solving the inverse problem of identifying the internal boundaries of a Non- homogeneous body, consisting of two homogeneous bodies, along with the estimation of the modulus of elasticity and Poisson's ratio of its components. The solution has been done using the combination of the numerical method of boundary elements method along with the optimization method of the Imperialist Competitive Algorithm (ICA) and the simplex method. The obtained results, show the effectiveness of the ICA optimization and the simplex method in estimating the mechanical properties and identifying the interfacial boundary configurations. But, as the boundary approaches the lower part of the material and the mechanical properties approach, the boundary estimation error increases to 8.65% for the solved examples, which again indicate the strength of this method to estimate the boundary. Also, in the investigation of the effect of unavoidable errors in the measurement of displacements, with the increase in the error percentage, the convergence to the real boundary is reduced, so that for error greater than 5%, the geometry of the internal boundaries converges to unrealistic boundaries and the calculations are no longer valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imperialist Competitive Algorithm (ICA)
  • Non-homogeneous Body
  • Boundary Elements Method (BEM)
  • Simplex Optimization Method
  • Identification of Boundaries
[1] S. Sabbaghi Farshi, D. Akbari, Saberi Nasrabad, Non-destructive measurement of internal defects using shear laser interferometry method, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 45-52, 2020. (in Persian)
[2] M. Khodadad-Saryazdi, Application of the Characterization of the Interior of an inhomogeneous Body Using Surface Measurements, PhD Thesis, Department of Mechanical Engineering, Michigan State University, East Lancing, USA, 1990.
[3] C. H. Huang, H. C. Boro, An inverse geometry problem in identifying irregular boundary configurations, International journal of Heat Mass Transfer, Vol. 40, No. 9, pp. 2045-2053, 1997. https://doi.org/10.1016/S0017-9310(96)00280-3
[4] H. S. Lee, C. J. Park, H.W. Park, Identification of geometric shapes and material properties of inclusions in two-dimensional finite bodies by boundary parameterization, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 1, No.3, pp. 1-20, 2000. https://doi.org/10.1016/S0045-7825(99)00165-6
[5] C. H. Huang, C. A. Shih, shape identification problem in estimating two interfacial configurations in multiple region domains, Proceedings of the 5th International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice, Cambridge, 2005.
[6] M. Khodadad, M. Dashti Ardakani, Application of the inverse elasticity problem to identify irregular interfacial configurations, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 33, No.6, pp. 872-879, 2008. https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2008.10.012
[7] M. Khodadad, M. Dashti Ardakani, Inclusion Identification by Inverse Application of Boundary Element Method, Genetic Algorithm and Conjugate, American Journal of Applied Sciences, Vol. 5, No. 9, pp. 1158-1166, 2008. https://doi.org/10.3844/ajassp.2008.1158.1166
[8] M. Dashti-Ardakani, M. Khodadad, Identification of thermal conductivity and the shape of an inclusion using the boundary elements method and the particle swarm optimization algorithm, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 17, No. 5, pp. 855-870, 2009. https://doi.org/10.1080/17415970902884136
[9] M. Khodadad, M. Dashti-Ardakani, Determination of the location, size and mechanical properties of an elastic inclusion using surface measurements, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 18, No. 5, pp. 591-604, 2009. https://doi.org/10.1080/17415970802309267
[10] M. Dashti-Ardakani, M. Khodadad, Shape estimation of a cavity by inverse application of the boundary elements 2D elastostatics problem, International Journal of computational methods, Vol. 10, No. 6, pp. 455-462, 2012. https://doi.org/10.1142/S0219876213500424
[11] H. Shafiee, S. M Hosseini Sarvari, Inverse estimation of temperature-dependent refractive index profile in conductive-radiative media, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 29, No. 13, pp. 2516-2533, 2021. https://doi.org/10.1080/17415985.2021.1932872
[12] S. Somasundharam, K.S, Reddy, Inverse estimation of thermal properties using Bayesian inference and three different sampling techniques, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 25, No.1, pp. 73-88, 2016. https://doi.org/10.1080/17415977.2016.1138946
[13] T. C. Han, C. L. Kuo, J. X. Xiao, H. L. Tsu, Analytical study for the estimation of thermal properties of processed meat based on hyperbolic heat conduction model, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 41-56, 2017. https://doi.org/10.1080/17415977.2015.1135330
[14] R. Sohail, G. Reddy, S. Dulikravich, Simultaneous determination of spatially varying thermal conductivity and specific heat using boundary temperature measurements, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 27, No. 11, pp. 625-640, 2019. https://doi.org/10.1080/17415977.2019.1578352
[15] A. Mallick, R. Ranjan, K. Dilip, Inverse estimation of variable thermal parameters in a functionally graded annular fin using dragon fly optimization, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 27, No.7, pp. 969-986, 2019. https://doi.org/10.1080/17415977.2018.1510923
[16] N. Benmeghnia, Cavities identification in linear elasticity:energy-gap versus L2-gap cost functionals, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 29, No.13, pp. 3117-3147, 2021. https://doi.org/10.1080/17415977.2021.1974019
[17] E. Atashpaz-Gargari, C. Lucas, Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition, IEEE congress on evolutionary computation, Singapore, 2007.
[18] B. Heydari, H.R Karimi zarchi, Simultaneous optimization of surface roughness and material removal rate in dry turning of super alloy Inconel 600, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 5, No. 3, pp. 1-11, 2018. (in Persian)
[19] GH. Majzoobi, Advanced numerical methods, Third Edittion, pp. 125-128, Hamadan. Bu-Ali Sina University, 2010. (in Persian)