مدل‌سازی ریاضی و تجربی شعاع کانال پلاسما در فرایند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی به کمک میدان مغناطیسی خارجی متناوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از سرامیک‌ها و آلیاژهای سخت در صنایع پیشرفته باعث شده تا روش‌های نوینی مانند ماشین‌کاری تخلیه ‌الکتریکی به‌منظور کاهش معایب روش‌های سنتی براده برداری این مواد ایجاد شود. این روش‌ها نیز به نوبه خود دارای ایرادهایی از جمله کیفیت سطح ماشین‌کاری هستند که در این مقاله با استفاده از یک میدان مغناطیسی متناوب خارجی و انجام آزمایش‌های عملی بر روی آلیاژ سخت اینکونل 718 در رفع تعدادی از آن‌ها تلاش شده است. در این نوشته برای ایجاد یک میدان مغناطیسی خارجی با استفاده از جریان متناوب حول منطقه انجام فرایند تخلیه الکتریکی یک پیچه هلمهولتز پیشنهاد شده است. در روش سنتی و پیشنهادی، شعاع کانال پلاسما مدل‌سازی ریاضی‌-عددی می‌شود و برای صحت‌سنجی نتایج تئوری، آزمایش‌های تجربی تعریف می‌گردد. مقایسۀ یکنواختی سطح (مورفولوژی) و زبری سطح (Ra) به‌عنوان پارامترهای اثربخشی بین روش سنتی و روش پیشنهادی در نظر گرفته شده‌اند. کانال پلاسما استوانه‌ای فرض شده است. جهت کنترل زبری سطح از یک زبری سنج استفاده شد. نتایج مدل‌سازی ریاضی-عددی کاهش 10% قطر کانال پلاسما را نشان می‌دهد. طبق نتایج به‌دست‌آمده میزان زبری سطح در زمان‌های ثابت، کاهش یافته است. مبنای صحت‌سنجی روش پیشنهادی، مقایسه پارامترهای خروجی کیفیت سطح ماشین‌کاری در آزمایش‌های تجربی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical and experimental modeling of plasma channel radius in alternating magnetic field assisted electric discharge machining process

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shirzadi 1
  • Hamid Soleimanimehr 2
  • Shahram Etemadi Haghighi 2
1 Department of Mechanics, Electrical Power and Computer, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Mechanics, Electrical Power and Computer, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the use of ceramics and hard alloys in advanced industries has led to the creation of new methods such as electric discharge machining in order to reduce the disadvantages of traditional methods of chipping these materials. In turn, these methods also have defects, such as the quality of the machining surface, which in this paper has been tried to solve some of them by using an external alternating magnetic field and conducting practical tests on Inconel 718 hard alloy. In this paper, a Helmholtz coil is proposed to create an external magnetic field using an alternating current around the area of the electric discharge process. In the traditional and proposed method, the radius of the plasma channel is modeled mathematically and numerically, and experimental tests are defined to validate the theoretical results. Comparison of surface uniformity (morphology) and surface roughness (Ra) are considered as effective parameters between the traditional method and the proposed method. The plasma channel is assumed to be cylindrical. A roughness meter is used to control surface roughness. The results of mathematical-numerical modeling show a 10% reduction in the diameter of the plasma channel. According to the obtained results, the amount of surface roughness (Ra) has decreased in fixed times. The basis of validation of the proposed method is to compare the output parameters of machining surface quality in practical tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternating magnetic field
  • Plasma channel
  • Electric discharge machining
  • Mathematical modeling
[1] S.S. Zabihi, H. Soleimanimehr, S. Etemadi Haghighi, A. Maghsoudpour, Effects of variable magnetic field assisted EDM on MRR and surface integrity of AZ80 magnesium, Materials and Manufacturing Processes, Vol. 38, No. 7, pp. 836-847, 2023. https://doi.org/10.1080/10426914.2022.2157434
[2] W. Ming, F. Shen, Z. Zhang, H. Huang, J. Du, J. Wu, A comparative investigation on magnetic field–assisted EDM of magnetic and non-magnetic materials, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 109, pp. 1103-1116, 2020. https://doi.org/10.1007/s00170-020-05653-8
[3] S. Kumar, M. Goud, N.M. Suri, An investigation of magnetic-field-assisted EDM by silicon and boron based dielectric of Inconel 706, Silicon, Vol. 13, pp. 4747-4755, 2021. https://doi.org/10.1007/s12633-020-00776-9
[4] P. Sivaprakasam, P. Hariharan, G. Elias, Experimental investigations on magnetic field-assisted micro-electric discharge machining of inconel alloy, International Journal of Ambient Energy, Vol. 43, No. 1, pp. 2619-2626, 2022. https://doi.org/10.1080/01430750.2020.1758782
[5] R. Renjith, L. Paul, Machining characteristics of micro-magnetic field assisted EDM (µ-MFAEDM), Materials Today: Proceedings, Vol. 27, pp. 2000-2004, 2020. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.09.047
[6] R.N. Anthuvan, V. Krishnaraj, M. Parthiban, Magnetic field-assisted electrical discharge machining of micro-holes on Ti-6Al-4V, Materials Today: Proceedings, Vol. 39, pp. 1688-1694, 2021. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.153
[7] P. Sivaprakasam, J. Udaya Prakash, P. Hariharan, Enhancement of material removal rate in magnetic field-assisted micro electric discharge machining of Aluminium Matrix Composites, International Journal of Ambient Energy, Vol. 43, No. 1, pp. 584-589, 2022. https://doi.org/10.1080/01430750.2019.1653979
[8] H. Beravala, P.M. Pandey, Experimental investigations to evaluate the effect of magnetic field on the performance of air and argon gas assisted EDM processes, Journal of Manufacturing Processes, Vol. 34, pp. 356-373, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.06.026
[9] A. Kumar, R. Sharma, Multi-response optimization of magnetic field assisted EDM through desirability function using response surface methodology, Journal of the Mechanical Behavior of Materials, Vol. 29, No. 1, pp. 19-35, 2020. https://doi.org/10.1515/jmbm-2020-0003
[10] H. Beravala, P.M Pandey, Modelling of material removal rate in the magnetic field and air-assisted electrical discharge machining. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol.  234, No. 7, pp. 1286-1297, 2020. https://doi.org/10.1177/0954406219892297
[11] W. Ming, Z. Zhang, S. Wang, Y. Zhang, F. Shen, G. Zhang, Comparative study of energy efficiency and environmental impact in magnetic field assisted and conventional electrical discharge machining, Journal of cleaner production, Vol. 214, pp. 12-28, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.231
[12] C.C. Feng, L. Li, C.S Zhang, G.M Zheng, X. Bai, Z.W Niu, Surface characteristics and hydrophobicity of Ni-Ti alloy through magnetic mixed electrical discharge machining. Materials, Vol. 12, No. 3, pp. 388, 2019. https://doi.org/10.3390/ma12030388
[13] N.S. Chityal, A. Bhandare, U.A. Dabade, Experimental investigation on a shield and magnetic assisted EDM of EN24 steel. Materials Today: Proceedings, Vol. 19, pp. 594-598, 2019. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.08.075
[14] S.S. Zabihi, S.E. Haghighi, H. Soleimanimehr, A. Maghsoudpour, Effects of auxiliary magnetic field strength and direction on material removal rate and surface roughness in magnetic field-assisted electrical discharge machining, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 41, pp. 446-452, 2023. https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2023.01.008
[15] Helmholtz coil, Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed July 13, 2023.
[16] Q. Liu, Q. Zhang, M. Zhang, F. Yang, Study on the discharge characteristics of single-pulse discharge in micro-EDM, Micromachines, Vol. 11, No. 1, pp. 55, 2020. https://doi.org/10.3390/mi11010055
[17] S. Gudipudi, V.K. Patel, N. Selvaraj, S. Kanmani Subbu, C.S.P Rao, FEA-Based Electrothermal Modeling of a Die-Sinker Electro Discharge Machining (EDM) of an Aluminum Alloy AA6061, In Numerical Optimization in Engineering and Sciences, Proceedings of NOIEAS Springer Singapore. pp. 489-500, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3215-3_48
[18]­ A. Gholipoor, M.R. Shabgard, M. Mohammadpourfard, A novel approach to plasma channel radius determination and numerical modeling of electrical discharge machining process. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 42, pp. 1-10, 2020. https://doi.org/10.1007/s40430-020-2244-3
[19] V. Yadav, V.K. Jain, P.M. Dixit, Thermal stresses due to electrical discharge machining. International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 42, No. 8, pp. 877-888, 2002. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(02)00029-9
[20] J.A. Rees, Electron drift velocities in air. Australian Journal of Physics, Vol. 26, No. 3, pp. 427-432, 1973. https://doi.org/10.1088/0370-1328/85/6/327
[21] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,  Fundamentals of physics, 3th. Eddition, John Wiley & Sons, 2013.
[22] A. Descoeudres, Characterization of electrical discharge machining plasmas, (No. THESIS). EPFL, 2006. https://doi.org/10.5075/epfl-thesis-3542
[23] K.H. Loo, G.J. Moss, R.C. Tozer, D.A. Stone, M. Jinno, R. Devonshire, A dynamic collisional-radiative model of a low-pressure approach to modeling fluorescent lamps for circuit simulations, IEEE Trans Power Electron, Vol. 19, No. 4, pp. 1117-1129, 2004. https://doi.org/10.1109/TPEL.2004.830071
[24] F.F.Chen,  Introduction to plasma physics, Springer Science & Business Media, chapter. 1, pp. 1-14, 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22309-4