بررسی شکل‌پذیری تیتانیم خالص تجاری در فرآیند پرسکاری در کانال‌های زاویه‌دار با مقاطع همسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

ریز کردن اندازه دانه تا محدوده زیر میکرون با استفاده از روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید از مؤثرترین مکانیزم‌های استحکام دهی فلزات و آلیاژها محسوب می‌شود. با این حال فلزات با قابلیت شکل‌پذیری پایین مانند تیتانیم در جریان اعمال تغییر شکل دچار ترک خوردگی و شکست می‌شوند. لذا تلاش‌ها برای تحمیل کرنش پلاستیک سنگین به آنها که از ملزومات ریز شدن اندازه دانه است عموماً موفقیت آمیز نیست. در تحقیق حاضر تیتانیم خالص تجاری تحت فرآیند پرسکاری در کانال‌های زاویه‌دار با مقاطع همسان قرار گرفت. به منظور بهبود شکل‌پذیری، زاویه کانال قالب بازتر از مقدار رایج 90 یعنی 105 در نظر گرفته شد و اثردما (300، 250، 200 درجه سانتی‌گراد)، سرعت پرس (10، 1، 1/0 و 01/0 میلی‌متر بر ثانیه ) و ریز ساختار اولیه بر شکل‌پذیری تیتانیم بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که با کاهش سرعت پرس، شکل‌پذیری تیتانیم بهبود می‌یابد. همچنین استفاده از زاویه کانال بزرگتر امکان کاهش دمای فراوری را به اندازه C150 نسبت به تحقیقات انجام شده قبلی فراهم می‌آورد به گونه‌ای که میله‌های تیتانیم در این تحقیق در دمای C250 تا 10 پاس بصورت سالم و بدون ترک خوردگی فراوری شدند. علاوه بر آن، دیده شد که ریز ساختار اولیه هم محور نسبت به ریز ساختار لایه‌ای شکل‌پذیری بسیار بهتری از خود نشان می‌دهد. مشاهدات با میکروسکوپ نوری از ریز ساختار میله‌های فراوری شده حاکی از آن است که ترکها از نواحی تمرکز کرنش جوانه زده و رشد پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of formability of commercially pure titanium in equal channel angular pressing process

نویسندگان [English]

  • kaveh Hajizadeh 1
  • Beitallah Eghbali 2
1 Department of Materials Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran
2 Faculty of Materials Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Grain size refining down to sub-micrometer range using severe plastic deformation methods is known as an effective strengthening mechanism in metals and alloys. However, metals with low formability such as titanium are subjected to cracking and fracture when they are severely deformed. As a result, attempts to impose intense plastic strain to them which is essential for grain refinement are generally not successful. In the present study commercially pure titanium was severely deformed by equal channel angular pressing. In order to enhance the formability, a larger channel of 105˚ was selected instead of common angle of 90˚and the effect ECAP temperature (300, 250, and 200 ˚C), pressing speed (10, 1, 0.1, 0.01 mm/s), and the initial microstructure on the formability of titanium was investigated. The results indicate that by lowering the pressing speed the formability is improved. Also, the use of a larger channel angle provides the possibility of reducing the processing temperature by 150 ˚C compared to previous researches, such that the titanium bars were processed at a temperature of 250 ˚C safely and without cracking up to 10 passes. Moreover, it was seen that the initial equiaxed microstructure shows much better formability than lamellar one. Light microscopy observations of the microstructure of the processed bars indicate that cracks nucleate and grow from the regions in which the material experienced higher amounts of strain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercially pure titanium
  • ECAP
  • Formability
  • Pressing speed
  • Initial microstructure
[1] G. Lutjering, J. C. Williams, Titanium, 2end edition, Springer, pp. 15-52, 175-193, 2003.
[2] D. M. Brunette, P. Tengvall, M. Textor, P. Thomsen, Titanium in medicine , Springer, pp. 1-45 , 2001.
[3] V. V. Stolyarov, Y.T. Zhu, T.C. Lowe,” A two step processing of ultrafine-grained titanium”, Nanostructured Materials, Vol. 11, pp. 947-954, 1999.
[4] V. V. Stolyarov, Y.T. Zhu, I.V. Alexandrov,” Influence of ECAP routs on the microstructure and properties of pure Ti”, Materials Science and Engineering A, Vol. 299, pp. 59-67, 2001.
[5] A. Yu. Vinogradov, V.V. Stolyarov, S. Hashimoto,” Cyclic behavior of ultrafine-grain titanium produced by severe plastic deformation”, Materials Science and Engineering A, Vol. 318, pp. 163-173, 2001.
[6] V. V. Stolyarov, Y.T. Zhu, R.Z. Valiev,” Microstructure and properties of pure Ti processed by ECAP and cold extrusion”, Materials Science and Engineering A, Vol. 303, pp. 82-89, 2001.
[7] I. Kim, W.S. Jeong, J. Kim,” Deformation structures of pure Ti produced by equal channel angular pressing”, Scripta Materialia, Vol. 45, pp. 575-581, 2001.
[8] A. Balyanov, J. Kutnyakova, N.A. Amirkhanova,” Corrosion resistance of ultra fine-grained Ti”, Scripta Materialia, Vol. 51, pp. 225-229, 2004.
[9] G. G. Yapici, I. Karaman, H.J. Maier,” Mechanical flow anisotropy in severely deformed pure titanium”, Materials Science and Engineering A, Vol. 434, pp. 294-302, 2006.
[10] Y. J. Chen, H.J. Li, J.C. Walmsley,” Microstructure evolution of commercially pure titaniumduring equalchannel angular pressing”, Materials Science and Engineering A, Vol.527, pp.789-796, 2009.
[11] G. Purcek, G.G. Yapici, I. Karaman, H.J. Maier,” Effect of commercial levels on the mechanical properties of ultrafine-grained titanium” Materials Science and Engineering A, Vol. 528, pp. 2303-2308, 2011.
[12] V. V. Stolyarov, L. Zeipper, B. Mingler,” Influence of post-deformation on CP-Ti processed by equal channel angular pressing”, Materials Science and Engineering A, Vol. 476, pp. 98-105, 2008.
[13] Z. Fan, H. Jiang, X. Sun, J. Song, X. Zhang, C. Xie,” Microstructure and mechanical deformation behavior of ultrafine-grained commercial pure (grade 3) Ti processed by two-step severe plastic deformation”, Materials Science and Engineering A, Vol. 527, pp. 45-51, 2009.
[14] A. A.Popov, I.Yu.Pyshmintsev," Structural and mechanical properties of nanocrystalline titanium processed by severe plastic deformation",Scripta Materialia ,Vol.37,No.7,pp. 1089-1094,1997.
[15] D. H. Shin, I. Kim, J. Kim, Y.T. Zhu,” Shear strain accommodation during severe plastic deformation of titanium using equal channel angular pressing”, Materials Science and Engineering A, Vol. 334, pp. 239-245, 2002.
[16] D. H. Shin, I. Kim, J. Kim, Y.S. Kim, S.L. Semiatin,” Microstructure development during equal-channel angular pressing of titanium”, Acta Materialia, Vol. 51, pp. 983-996, 2003.
[17] I. Kim, J. Kim, D.H. Shin, X.Z. Liao,” Deformation twins in pure titanium processed by equal channel angular pressing”, Scripta Materialia, Vol. 48, pp. 813-817, 2003.
[18] V. V. Stolyarov, Y.T. Zhu, I.V. Alexandrov,” Grain refinement and properties of pure Ti processed by warm ECAP and cold rolling” Materials Science and Engineering A, Vol. 343, pp. 43-50, 2003.
[19] K. Hajizadeh, B. Eghbali, K. Topolski, K.J. Kurzydlowski, " Ultra-fine grained bulk CP-Ti processed by multi-pass ECAP at warm deformation region", Materials Chemistry and Physics, Vol. 143, pp. 1032-1038, 2014.
[20] K. Hajizadeh, S. Ghobadi Alamdari, B. Eghbali," Stored energy and recrystallization kinetics of ultrafine grained titanium processed by severe plastic deformation, Physica B: Condensed Matter, Vol. 417, pp. 33-38, 2013.
[21] K. Hajizadeh, B. Eghbali," Effect of Two-Step Severe Plastic Deformation on the Microstructure and Mechanical Properties of Commercial Purity Titanium", Metals and Materials International, Vol. 20, pp. 343-350, 2014.
[22] R. Z.Valiev, A.V.Sergueeva,A.K.Mukherjee," The effect of annealing on tensile deformation behavior of nanostructured SPD titanium ", Scripta Materialia ,Vol.49,pp.669-674, 2003.
[23] W. Pachla, M. Kulczyk, M.S. Ryszkowska,” Nanocrystalline titanium produced by hydrostatic extrusion”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 205, pp. 173-182, 2008.
[24] D. Terada, S. Inoue, N. Tsuji,” Microstructure and mechanical properties of commercial puritytitanium severely deformed by ARB process”, Journal Materials Science, Vol. 42, pp. 1673-1681, 2007.
[25] R. Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, I.V. Alexandrov,” Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation”, Progress in Materials Science, Vol. 45, pp. 103-189, 2000.
[26] R. Z. Valiev, T.G. Langdon, "Principles of equal channel angular pressing as a processing tool for grain refinement", Progress in Materials Science, Vol. 51, pp. 881-981, 2006.
[27] P. R. celtin, M.T. Paulino Aguilar, R.B. Figueiredo, T.G. Langdon," Avoiding cracks and inhomogeneities in billets processed by ECAP", Journal of Materials Science Vol. 45, pp. 4561-4570, 2010.
[28] R. B. Figueiredo, P.R. Celtin, T.G. Langdon," The processing of difficult-to-work alloys by ECAP with an emphasis on magnesium alloys", Acta Materialia, Vol. 55, pp. 4769-4779, 2007.
[29] R. B. Figueiredo, M.T. Paulino Aguilar, P.R. Celtin," Finite element modeling of plastic instability during ECAP processing of flow-softening materials", Materials Science and Engineering A, Vol. 430, pp. 179-184, 2006.
[30] S. L. Semiatin, V.M. Segal, R.E. Goforth," Workability of commercial-purity titanium and 4340 steel during equal channel angular extrusion at cold working temperatures", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 30, pp. 1425-1435, 1999.
[31] F. J. Humphreys, M. Hatherly,” Recrystallization and related annealing phenomena”2nd Edition, Pergamon, pp. 12-18, 2004.
[32] M. Furui, H. Kitamura, T.G. Langdon,” Influence of preliminary extrusion conditions on the superplastic properties of a magnesium alloy processed by ECAP”, Acta Materialia, Vol. 55, pp. 1083-1091, 2007.
[33] X. Zhao, W. Fu, X. Yang,” Microstructure and properties of pure titanium processes by equal-channel angular pressing at room temperature”, Scripta Materialia, Vol. 59, pp. 542-545, 2008.
[34] X. Zhao, X. Yang, X. Lio, X. Wang, T.G. Langdon,” The processing of pure titanium through multiple passes ECAP at room temperature”, Materials Science and Engineering A, Vol. 527, pp. 6335-6339, 2010.
[35] F. Kang, J.T. wang, Y. peng," Deformation and fracture during equal channel angular pressing of AZ31 magnesium alloy", Materials Science and Engineering A, vol. 487, pp. 68-73, 2008.
[36] P. N. Fagin, J.O. Brown, S.L. Semiatin,” Failure modes during equal channel angular extrusion of aluminum alloy 2024”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 32, pp. 1869-1871, 2001.
[37] Y. J. Chen, Y.J. Li, H.J. Roven,” Quantitative analysis of grain refinement in titanium during equal channel angular pressing”, Scripta Materialia, Vol. 64, pp. 904-907, 2011.