بهبود خواص سایشی و ریزساختاری آلیاژ پیستون با استفاده از ذرات تقویت کننده ZrO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

آلیاژهای Al-Si معمولاً در تولید قطعات خودرو از جمله پیستون و سیلندر استفاده می‌شوند. اگرچه این آلیاژ ویژگی‌های مطلوبی را برای استفاده در خودرو ارائه می‌دهد، اما چندین ویژگی ریزساختاری مانند وجود سیلیسیوم‌های سوزنی شکل یا دندریت‌ها، عملکرد قطعات تولیدشده را مختل می‌کند. در این مطالعه، از ذرات تقویت‌کننده  ZrO2برای تولید کامپوزیت‌های زمینه  فلزی به‌وسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی استفاده شده است. ابتدا ویژگی‌های ریزساختاری ناحیه اغتشاشی (SZ) نمونه‌های تولیدشده با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرایند اصطکاکی اغتشاشی ویژگی‌های ریزساختاری فلز پایه ازجمله اندازه ذرات سیلیسیومی و توزیع این ذرات در فلز پایه را بهبود می‌بخشد. سپس توزیع ذرات و کیفیت پیوند بین ذرات تقویت‌کننده ZrO2 و آلومینیوم با استفاده از SEM مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای تعیین خواص مکانیکی و سایش کامپوزیت‌ها، آزمون‌های سختی و سایش انجام شد. آزمایش‌های سایش پین بر دیسک با سرعت‌های 1 متر بر ثانیه و 2 متر بر ثانیه و بارهای اعمالی 5 نیوتن، 10 نیوتن و 20 نیوتن انجام شد. نتایج آزمون سایش نشان داد که مقاومت به سایش کامپوزیت تولید شده در مقایسه با آلیاژ پایه حدود 172 درصد بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the wear and microstructural properties of piston alloys using ZrO2 reinforcing particles

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi Asiabaraki 1
  • Mostafa Akbari 2
  • Parviz Asadi 3
1 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Al-Si alloys are commonly used in the manufacture of auto parts, including pistons. Although this alloy offers desirable properties for use in pistons, several microstructural properties, such as the presence of needle-like silicones or dendrites, interfere with the performance of the components produced. In this study, ZrO2 reinforcing particles were used to produce metal-based composites by friction stir process. First, the microstructural characteristics of the stir zone (SZ) of the samples produced were studied using an optical microscope. The results showed that the friction stir process improves the microstructural properties of the base metal, including the size of the silicon particles, and the distribution of these particles in the base metal. Then the particle distribution and bond quality between ZrO2 and aluminum reinforcing particles were investigated using SEM. Then, hardness and wear tests were performed to determine the wear and hardness of the composites. Pin-on-disk wear tests were performed at speeds of 1 m / s and 2 m / s and normal applied loads of 5 N, 10 N and 20 N. The wear test results showed that the wear resistance of the produced composite was improved by about 172% compared to the base alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FSP
  • Microstructure
  • Piston alloy
  • Reinforcing particles
  • Wear
[1] M. Akbari, A. Khalkhali, S.M.E. Keshavarz, E. Sarikhani, Investigation of the effect of friction stir processing parameters on temperature and forces of Al–Si aluminum alloys, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, Vol. 232, pp. 213-229, 2015.
[2] M. Akbari, P. Asadi, P. Zolghadr, A. Khalkhali, Multicriteria optimization of mechanical properties of aluminum composites reinforced with different reinforcing particles type, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering Vol. 232, pp. 323-337, 2017.
[3] N. Saini, C. Pandey, S. Thapliyal, D.K. Dwivedi, Mechanical Properties and Wear Behavior of Zn and MoS2 Reinforced Surface Composite Al- Si Alloys Using Friction Stir Processing, Silicon Vol. 10, pp. 1979-1990, 2018
[4] H.J. Jiang, C.Y. Liu, Z.X. Yang, Y.P. Li, H.F. Huang, F.C. Qin, Effect of Friction Stir Processing on the Microstructure, Damping Capacity, and Mechanical Properties of Al-Si Alloy, J. of Materi Eng and Perform, Vol. 28, pp. 1173-1179, 2019.
[5] G.B. Rao, P.K. Bannaravuri, R. Raja, K.C. Apparao, P.S. Rao, T.S. Rao, A.K. Birru, R.M. Rasalin Prince, Impact on the microstructure and mechanical properties of Al-4.5Cu alloy by the addition of MoS2, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture Vol. 4, pp. 281-289, 2021.
[6] A. Chinnamahammad Bhasha, K. Balamurugan, Studies on mechanical properties of Al6061/RHC/TiC hybrid composite, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture Vol. 4, pp. 405-415, 2021.
[7] K.B. Golafshani, S. Nourouzi, H. Jamshidi Aval, Evaluating the microstructure and mechanical properties of friction stir processed Al–Si alloy, Materials Science and Technology Vol. 35, pp. 1061-1070, 2019.
[8] W. Cheng, C.Y. Liu, Z.J. Ge, Optimizing the mechanical properties of Al–Si alloys through friction stir processing and rolling, Materials Science and Engineering: A Vol. 804, pp. 140786, 2021.
[9] M. Givi, A.H. Ghasemi, M. Abbasi, The effect of friction stir vibration processing on microstructure and mechanical properties of Al5052/SiC surface nano composite, Iranian Journal of Manufacturing Engineering Vol. 6, pp. 1-11, 2019.
[10] V.K. Jain, M.K. Yadav, A.N. Siddiquee, Z.A. Khan, Fabrication of surface composites on different aluminium alloys via friction stir process - A review report, Australian Journal of Mechanical Engineering pp. 1-24 2022.
[11] K. Suganeswaran, R. Parameshwaran, R. Sathiskumar, T. Ram Prabhu, N. Nithyavathy, Influence of Fly Ash and Emery based particulate reinforced AA7075 surface composite processed through friction stir processing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering (2022) 09544089211072719.
[12] M. Farhang, M. Farahani, M. Nazari, Incorporation of Al2O3 powder for improvement of the mechanical and metallurgical properties of multi-passes friction stir welding of Al 2024, Iranian Journal of Manufacturing Engineering Vol. 8, pp. 35-46, 2021.
[13] R. Tohidi Manesh, M. Ghobeiti Hasab, A. Heidary Moghadam, Composite fabrication and surface reinforcement of aluminum 7075 by pumice micro and nanoparticles using the friction stir process (FSP), Iranian Journal of Manufacturing Engineering Vol. 7, pp. 56-63, 2020.
[14] M.M. Jalilvand, Y. Mazaheri, A. Heidarpour, M. Roknian, Development of A356/Al2O3 + SiO2 surface hybrid nanocomposite by friction stir processing, Surface and Coatings Technology Vol. 360, pp. 121-132, 2019.
[15] Y. Mazaheri, F. Karimzadeh, M.H. Enayati, Tribological Behavior of A356/Al2O3 Surface Nanocomposite Prepared by Friction Stir Processing, Metall and Mat Trans A Vol. 45, pp. 2250-2259, 2014.
[16] M.H. Shojaeefard, M. Akbari, A. Khalkhali, P. Asadi, Effect of tool pin profile on distribution of reinforcement particles during friction stir processing of B4C/aluminum composites, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications (2016).
[17] A. Dolatkhah, P. Golbabaei, M.K. Besharati Givi, F. Molaiekiya, Investigating effects of process parameters on microstructural and mechanical properties of Al5052/SiC metal matrix composite fabricated via friction stir processing, Materials & Design Vol. 37, pp. 458-464, 2012.
[18] S. Tutunchilar, M. Haghpanahi, M.K. Besharati Givi, P. Asadi, P. Bahemmat, Simulation of material flow in friction stir processing of a cast Al–Si alloy, Materials & Design Vol. 40, pp. 415-426, 2012.
[19] P. Zolghadr, M. Akbari, P. Asadi, Formation of thermo-mechanically affected zone in friction stir welding, Materials Research Express Vol. 6, 2019.
[20] A. Mazahery, M. Alizadeh, M.O. Shabani, Study of Tribological and Mechanical Properties of A356–Nano SiC Composites, Trans Indian Inst Met Vol. 65, pp. 393-398, 2012.
[21] A. Mazahery, M.O. Shabani, Microstructural and abrasive wear properties of SiC reinforced aluminum-based composite produced by compocasting, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 23(7) pp. 1905-1914, 2013.
[22] T.S. Mahmoud, Surface modification of A390 hypereutectic Al–Si cast alloys using friction stir processing, Surface and Coatings Technology Vol. 228, pp. 209-220, 2013.
[23] M.O. Shabani, F. Heydari, A.A. Tofigh, M.R. Rahimipour, M. Razavi, A. Mazahery, P. Davami, Wear properties of rheo-squeeze cast aluminum matrix reinforced with nano particulates, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces Vol. 52, pp. 486-491, 2016.
[24] M. Akbari, P. Asadi, Simulation and experimental investigation of multi-walled carbon nanotubes/aluminum composite fabrication using friction stir processing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering Vol. 235, pp. 2165-2179, 2021.
[25] X. Zhang, K. Zhang, X. Kang, L. Zhang, Friction maps and wear maps of Ag/MoS2/WS2 nanocomposite with different sliding speed and normal force, Tribology International Vol. 164, 107228, 2021.
[26] M. Barmouz, P. Asadi, M.K. Besharati Givi, M. Taherishargh, Investigation of mechanical properties of Cu/SiC composite fabricated by FSP: Effect of SiC particles’ size and volume fraction, Materials Science and Engineering: A Vol. 528(3), pp. 1740-1749, 2011.