دوره و شماره: دوره 8، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1-65