دوره و شماره: دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-62 
بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام و قطر سطح دکمه جوش نقطه‌ای لیزری فولاد زنگ نزن316

صفحه 23-29

مهدی میرزالو؛ مهدی مدبری فر؛ معین طاهری؛ ایمان علی قورچی؛ علیرضا کاریان