دوره و شماره: دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1-40 
تحلیل نیرویی الاستومرهای کوره دوار شرکت سیمانی نیزار قم با در نظر گرفتن شرایط استاتیک، دینامیک و حرارتی کوره

صفحه 34-40

نیرومند جسیمی زیندشتی؛ بهرام افشار منش؛ افشین تقوایی پور؛ حامد غفاری راد؛ امیرحسین ریاضی؛ کیامهر اولادزاد عباس آبادی؛ بهرام ایلخانی