دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، آبان 1400، صفحه 1-69