دوره و شماره: دوره 8، شماره 9، آذر 1400، صفحه 1-69 
بررسی عددی و آزمایشگاهی فرایند سختکاری انفجاری روی سوزن‌های ریل راه‌آهن

صفحه 23-36

غلامحسین لیاقت؛ سید علی طباطبائی قمی؛ مرتضی آقائی؛ حمیدرضا حفیظی اتابک؛ کیوان نصرت زادگان؛ محمدتقی رحیمی نژاد؛ سحر صادقی