دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1-67 
شناسایی غیرمخرب تغییرات ریزساختاری ناشی از سوختگی سنگ‌زنی با بهره‌گیری از کاوشگر‌های الکترومغناطیسی

صفحه 9-19

حسین نوروزی صحرائی؛ کیان کرمی‌نژاد؛ سعید کهربائی؛ مهرداد کاشفی؛ ایمان احدی اخلاقی؛ احسان احدی اخلاقی