دوره و شماره: دوره 7، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1-63 
تأثیر عملیات سطحی آج زنی صفحه فولادی بر استحکام اتصال چسبی با کامپوزیت کربن-فنولیک

صفحه 44-55

شروین اسفندیاری مازندران؛ پیام سرائیان؛ احسان شکوری؛ شهرام اعتمادی حقیقی