دوره و شماره: دوره 7، شماره 9، آذر 1399، صفحه 1-71 
تاثیر نانوذرات SiO2 و MoS2 بر ریزساختار و مقاومت به سایش پوشش الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-P-SiO2-MoS2

صفحه 65-71

بهزاد رضایی؛ احسان کرمانی؛ فرید بی نیازان؛ سعید اجلالی؛ حمید سلیمانی مهر