دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-59 
بررسی تاثیر روش ( CMT ) بر درجه رقت روکش کاری استلایت 6

صفحه 53-59

محمد مشهدگرمه؛ سید حسین الهی؛ مجید رجایی؛ محمود ریاضی فر؛ حسن حسینی