دوره و شماره: دوره 6، شماره 5، آبان 1398، صفحه 1-52 
ساخت و بررسی ریزساختاری سرامیک‌های پایه TiB2 با افزودنی‌های SiC و Si3N4

صفحه 13-17

محمد دشتی گرمی؛ زهرا حمیدزاده محاسنی؛ زهره احمدی؛ مهدی شاهدی اصل