کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
شناسایی ترک در لوله‌های گاز با استفاده از پرتونگاری دیجیتال، تبدیل موجک و کرولت

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 26-32

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ پیمان رستمی؛ جهانگیر نکویی


طراحی و ساخت ضخامت سنج لیزری و بررسی تاثیر تغییرات عمق اسکن و شدت نور محیط بر دقت ابرنقاط خروجی

دوره 6، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 37-44

رضا حمزه لو؛ امیر رفاهی اسکوئی؛ مصطفی ورمزیار


تحلیل اجزای محدود آزمون غیرمخرب دمانگاری ارتعاشی به کمک فرکانس تشدید عیب

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 24-33

سید علی قرشی؛ فرهنگ هنرور؛ سید مرتضی طباطبایی پور