تحلیل ورق دایروی از جنس چندلایه‌های فلزی-الیافی با الیاف خمیده تحت بار ضربه سرعت پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران

3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

در این پژوهش رفتار ورق دایروی از جنس چندلایه‌های فلزی-الیافی با الیاف خمیده تحت ضربه سرعت پایین به روش تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. لایه‌های کامپوزیت از جنس شیشه-اپوکسی هستند که بین دو لایه آلومینیوم 2024-T3 قرار گرفته‌اند. معادلات دیفرانسیل حرکت با استفاده از مدل جرم و فنر و با لحاظ شرایط اولیه مناسب برای مراحل بارگذاری و باربرداری فرمول‌بندی شده‌است. تغییرشکل آلومینیوم به صورت صلب-پلاستیک کامل و تغییرشکل لایه‌های کامپوزیت به صورت الاستیک خطی ایده‌آل‌سازی شده‌است. با استفاده از اصل مینیمم‌سازی انرژی پتانسیل، به‌کارگیری کرنش فون کارمن و صرف‌نظر کردن از جابجایی‌های صفحه‌ای و انرژی کرنشی خمشی، رابطه غیرخطی بین نیروی تماسی و خیز ورق استخراج شده است. هم‌چنین روشی برای محاسبه سفتی متوسط ورق ارائه و از آن برای تخمین خرابی داخلی ناشی از لایه‌لایه‌شدگی استفاده شده است. تأثیر چیدمان و پارامترهای هندسی ورق و ضربه‌زننده روی پاسخ ورق بررسی شده‌ است. توابع مختلف برای توصیف تغییرشکل ورق تحت بارگذاری ارزیابی و نتایج جهت اعتبارسنجی با نتایج تجربی مقایسه شده است. هم‌چنین امکان بهبود عملکرد ورق کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه با استفاده از مفهوم سفتی متغیر از طریق الیاف خمیده بررسی گردیده است. نتایج تحلیل نشان‌دهنده تغییر توزیع تنش مطابق با مسیر الیاف خمیده در چندلایه‌های با سفتی متغیر است. اما ماکزیمم خیز و نیروی ضربه در چندلایه‌های با سفتی متغیر مشابه نمونه‌های معمولی با سفتی ثابت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of circular fiber metal laminate plates with curvilinear fiber under low velocity impact loading

نویسندگان [English]

  • Bita Hashemi 1
  • Zahra Zamani 2
  • Mohammad Kashfi 3
1 Mechanical Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran
2 Mechanical Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran
3 Mechanical Engineering Department, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

In the present study, the behavior of circular plate made of fiber-metal laminates with curvilinear fiber subjected to low velocity impact is investigated using an analytical method. The composite layers are made of glass-epoxy that placed between two layers of Aluminum 2024-T3. Differential equations of motion are formulated using the spring-mass model and appropriate initial conditions for loading and unloading stages. The deformation of aluminum were idealized as rigid-perfectly plastic and the composite layers as linear elastic. Using the principle of minimum total potential energy, applying the Von Karman strain and by neglecting the contribution of the in-plane displacements and bending strain energy, the nonlinear relationship between the contact force and deflection is derived. Also, a method for calculating the average stiffness of the plate is developed and employed to estimate the internal damage due to delamination. The effect of the layup and geometric parameters of the plate and the impactor on the plate response is investigated. Different functions are examined to describe the shape of the deformed plate under loading and the results are compared with the experimental data for validation purpose. Furthermore, an investigation of the possible performance improvements of a composite plate under impact loading through the use of the variable stiffness concept with curvilinear fiber is presented. The analytical results indicate the alteration in load paths and favorable stress distributions within the variable stiffness laminates. However, the maximum deflection and the contact force of variable stiffness laminates are similar to the conventional, constant stiffness ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular plate
  • Curvilinear fiber
  • Low velocity impact
  • Fiber metal laminates
[1] G. B.Chai, P. Manikandan, Low velocity impact response of fibre-metal laminates–A review, Composite Structures, Vol. 107, pp. 363-381, 2014.
[2] F. D. Morinière, R. C., Alderliesten, R., Benedictus, Modelling of impact damage and dynamics in fibre-metal laminates–A review, International Journal of Impact Engineering, Vol. 67, pp. 27-38, 2014.
[3] M. Sadighi, R. C. Alderliesten, R. Benedictus, Impact resistance of fiber-metal laminates: A review, International Journal of Impact Engineering, Vol. 49, pp. 77-90, 2012.
[4] T. Sinmazçelik, E. Avcu, M. Bora, O. Coban, A review: Fiber metal laminates, background, bonding types and applied test methods, Materials & Design, Vol. 32, No. 7, pp. 3671-3685, 2011.
[5] C. A. J. R., Vermeeren, An historic overview of the development of fiber metal laminates, Applied Composite Materials, Vol. 10, No. 4, pp. 189-205, 2003.‏
[6] M. Heydari-Meybodi, H. Mohammadkhani, M. R. Bagheri, Oblique low-velocity impact on fiber-metal laminates, Applied Composite Materials, Vol. 24, No. 3, pp. 611-623, 2017.
[7] M. Tayyebati, H. Ahmadi, G.H. Liaghat, Experimental and numerical investigation on crushing of metal-composite hybrid energy absorber under a quasi-static loading, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 6, No. 8, pp. 54-66, 2020. (in Persian)
[8] S., Feli, S. Khodadadian, M. Safari, A modified new analytical model for low-velocity impact response of circular composite sandwich panels. Journal of Sandwich Structures & Materials, Vol. 18, No. 5, pp. 552-578, 2016.
[9] G. J. Tsamasphyros, G. S. Bikakis, Analytical modeling of circular GLARE laminated plates under lateral indentation, Advanced Composites Letters, Vol. 18, No. 1, 2009: 096369350901800102.
[10] G. J. Tsamasphyros, G. S. Bikakis, Analytical modeling to predict the low velocity impact response of circular GLARE fiber–metal laminates, Aerospace Science and Technology, Vol. 29, No. 1, pp. 28-36, 2013.‏
[11] C. S. Lopes, Z. Gürdal, P. P. Camanho, Variable-stiffness composite panels: Buckling and first-ply failure improvements over straight-fiber laminates, Computers & Structures, Vol. 86, No. 9, pp. 897-907, 2008.
[12] Z. Zamani, H. Haddadpour, M. R. Ghazavi, Curvilinear fiber optimization tools for design thin walled beams, Thin-Walled Structures, Vol. 49, No. 3, pp. 448-454, 2011.‏
[13] H. Haddadpour, Z. Zamani, Curvilinear fiber optimization tools for aeroelastic design of composite wings. Journal of Fluids and Structures, Vol. 33, pp. 180-190, 2012.‏
[14] A. Vlot, Impact loading on fibre metal laminates, International Journal of Impact Engineering, Vol. 18, No. 3, pp. 291-307, 1996.
[15] M. S. H. Fatt, C. Lin, D. M. Revilockjr, D. A. Hopkins, Ballistic impact of GLARE™ fiber–metal laminates, Composite structures, Vol. 61, No. 1-2, pp. 73-88, 2003.
[16] C. Lin, M. S. H.Fatt, Perforation of composite plates and sandwich panels under quasi-static and projectile loading, Journal of composite materials, Vol. 40, No. 20, pp. 1801-1840, 2006.‏
[17] A. C. Ugural, Stresses in beams, plates, and shells. CRC press, 2009.‏
[18] D. J. Bull, S. M. Spearing, I. Sinclair, Investigation of the response to low velocity impact and quasi-static indentation loading of particle-toughened carbon-fiber composite materials, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 74, pp. 38-46, 2015.‏
[19] S. W. F. Spronk, M. Kersemans, J. C. A. D. Baerdemaeker, F. A. Gilabert, R. D. B. Sevenois, D. Garoz, C. Kassapoglou, W. V. Paepegem, Comparing damage from low-velocity impact and quasi-static indentation in automotive carbon/epoxy and glass/polyamide-6 laminates, Polymer Testing, Vol. 65, pp. 231-241, 2018.‏
[20] S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger, Theory of plates and shells, 1959.‏
[21] G.A. Davies, X. Zhang, Impact damage prediction in carbon composite structures, International Journal of Impact Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 149-170, 1995.
[22] G. Wu, J. M. Yang, H. T. Hahn, The impact properties and damage tolerance and of bi-directionally reinforced fiber metal laminates, Journal of materials science, Vol. 42, No. 3, pp. 948-957, 2007.
[23] A. Nosier, R. K. Kapania, J. N. Reddy, Forced vibration and low-velocity impact of laminated composite plates, Sadhana, Vol. 19, No. 3, pp. 509-541, 1994.