بررسی رفتار مکانیکی- ترمیمی کامپوزیت های خودترمیم شونده اپوکسی/الیاف شیشه حاوی میکروکپسول و نانوذرات سیلیکا تحت بارگذاری برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فنی و حرفه ای،

2 استاد/ دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

در این کار پژوهشی، تاثیر هم‌زمان نانوذرات سیلیکا و میکروکپسول های حاوی عامل ترمیم بر رفتار ترمیمی- مکانیکی کامپوزیت های خودترمیم شونده اپوکسی/ الیاف شیشه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نانوذرات سیلیکا با درصدهای مختلف (1، 3 و 5 درصد وزنی)، در کامپوزیت هوشمند حاوی 14 درصد وزنی حاوی عامل ترمیم کپسوله شده توزیع شدند. به منظور تخریب کامپوزیت های هوشمند، از آزمون نفوذ شبه‌استاتیک با نیروی تخریب 3300 نیوتون استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد ترمیمی- مکانیکی، از آزمون استحکام برشی بین لایه ای استفاده شد. از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) برای شناسایی مکانیزم ها، عملکرد ترمیم و اندرکنش نانوذرات استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون نفوذ شبه استاتیک نشان داد که افزودن نانوذرات سیلیکا باعث کاهش سطح آسیب های ایجاد شده در کامپوزیت تحت نیروی اعمالی شد که در نهایت منجر به بهبود عملکرد ترمیم شد. کمترین میزان آسیب ایجاد شده در نمونه حاوی 1 درصد وزنی نانوذرات سیلیکا مشاهده شد. براساس نتایج بدست آمده کامپوزیت حاوی 5 درصد وزنی نانوذرات سیلیکا با بازده ترمیم 118.2 درصد، بیش ترین بازده ترمیم در مقایسه با دیگر کامپوزیت ها داشت. ایجاد خطوط V شکل و آگلومره شدن نانوذرات سیلیکا به عنوان مکانیزم های تاثیرگذار در استحکام برشی کامپوزیت های خودترمیم شونده توسط FESEM شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the healing-mechanical behavior of glass fibers/epoxy self-healing composites containing microcapsules and silica nanoparticles under the shear loading

نویسندگان [English]

  • Sadegh Mirzamohammadi 1
  • Reza Eslami-Farsani 2
  • Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri 3
1 Assistant Professor/ Department of Materials and Metallurgical Engineering, Technical and Vocational University (TVU).
2 Professor/ Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology
3 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research work, the simultaneous effect of silica nanoparticles and microcapsules containing healing agent on the healing-mechanical behavior of glass fibers/epoxy self-healable composites was investigated. To do so, the silica nanoparticles with the different percentages (1, 3 and 5 wt.%) into the smart composite containing the 14 wt.% capsulated healing agent were dispersed. For destructing the smart composites, the quasi-static penetration test with the damage force of 3300 N was used. Also, for assessing the healing mechanical performances, the interlaminar shear strength test was used. As well as, the field emission scanning electron microscope (FESEM) was used for characterizing the related mechanisms, healing performance and interaction of nanoparticles into the composite structure. The obtained results from quasi-static penetration test showed that adding the silica nanoparticles caused to reduce the level of created damages into the composite under damage force, which finally resulted to improve the healing performance. The lowest created damage was seen in the sample containing 1 wt.% silica nanoparticles. Based on the obtained results, the composite containing 5 wt.% silica nanoparticles with healing efficiency of 118.2% had the maximum healing efficiency, as compared with other composites. The creation of V shape lines and agglomeration of silica nanoparticles as effective mechanisms on the shear strength of self-healable composites were characterized by FESEM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Composite Structure
  • : Self-healing: Urea Formaldehyde Microcapsule
  • : Silica Nanoparticles
  • : Mechanical Properties Recovery