مقایسه رفتار سایشی یک آلیاژ توسعه‌یافته به‌صورت فولاد TRIP و فولاد DP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 گروه مواد و آلیاژهای نوین، پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

3 مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده

در این پژوهش رفتار سایشی فولاد با پلاستیسیته حاصل از استحاله (TRIP) و فولاد دو فازی (DP) حاصل از دو چرخه عملیات حرارتی مختلف در یک فولاد کم آلیاژ استحکام بالا مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های سایش به‌صورت رفت و برگشتی تحت نیروی یک کیلوگرم و با سرعت خطی ثابت 1/0 متر بر ثانیه انجام شد و سپس سطح نمونه‌های سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه با آنالیز نقطه‌ای بررسی گردید و به‌منظور ارزیابی نوع فازهای تشکیل شده، از آزمون پراش پرتو ایکس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که طی فرایند سایش، فولاد TRIP نسبت به فولادDP دارای کاهش وزن بیشتری می‌باشد؛ در فولاد TRIP، طی فرایند سایش به‌علت استحاله تبدیل فاز آستنیت باقی‌مانده به مارتنزیت، نرخ تغییرات وزن کاهش شدیدتری را نشان داد. در فولاد DP به‌علت اختلاف شدید سختی فریت و مارتنزیت، سطح سایش غیریکنواخت‌تری به‌دست آمد. همچنین آزمایش‌ها حاکی از تشکیل اکسید Fe2O3 در فولاد DP و Fe2O3 و Fe3O4 در فولاد TRIP می‌باشد که میزان اکسید آهن در فولاد TRIP نسبت به فولاد DP بیشتر بود. در نهایت مکانیسم سایش هر دو فولاد، ورقه شدن به همراه سایش اکسیدی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of wear behavior of an alloy developed as TRIP steel and DP steel

نویسندگان [English]

  • Iman Hajannia 1
  • Mohammad Reza Pakmanesh 2
  • Morteza Shamanian 3
  • Masoud Atapour 4
1 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Institute of Materials and Energy, Iranian Space Research Center, Isfahan, Iran
3 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this research, wear behavior of a TRIP steel and a DP steel from two different heat treatments was investigated on a high-strength low-alloy steel. Reciprocating wear tests were performed at a force of one kg with a constant linear velocity of 0.1 m/s. Wear samples were studied by SEM with point analysis. To study type of phases formed, XRD was used. The results showed that during the wear process, TRIP steel had more weight loss than DP steel, and in TRIP steel, the rate of change in weight decreased significantly during the wear process due to the transformation of the remaining austenite phase to martensite. In the DP steel, due to severe difference in ferrite and martensitic hardness, a more uniform wear surface was produced. Also, experiments showed that Fe2O3 oxide was formed in steel DP and Fe2O3 and Fe3O4 in steel TRIP, which increased the amount of iron oxide in steel TRIP compared to DP steel. Ultimately, the wear mechanism of both steel, delamination and oxidation wear were detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRIP steel
  • DP steel
  • wear
  • delamination
  • oxidation