موضوعات = ماشینکاری
بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 10-23

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمدمهدی ابوترابی