رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده و تأثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل ارشد/ دانشگاه سمنان

2 عضو هیئت علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان

چکیده

پیچش فشار بالا یکی از کارآمدترین روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید در تولید مواد حجیم نانوساختار می‌باشد. در پژوهش حاضر به بررسی رفتار تغییرشکل دیسک های بدست آمده از فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده پرداخته شده است. جنس دیسک‌های مورد آزمایش آلیاژ آلومینیوم 5452 می‌باشد. مرز بین منطقه‌ی چسبنده و منطقه‌ی لغزنده در سطوح دیسک های تحت فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده، شعاع بحرانی (r*) معرفی شده است. در مجاورت آن، مقادیر میکروسختی و کرنش مؤثر اعمالی نسبت به سایر مناطق دیسک بیشتر است. پارامترهای تعداد دور و فشار اعمالی مهمترین پارامترهای فرآیند پیچش فشار بالا هستند. به منظور بررسی تأثیر آن‌ها بر روی r* دیسک‌های بدست آمده بعد از فرآیند پیچش فشار بالا، شبیه‌سازی فرآیند مطابق با شرایط آزمایش عملی انجام شده در پژوهش قبلی، توسط نرم‌افزار آباکوس در دمای اتاق انجام گرفت. مقادیر r* محاسبه گردید. مشاهده شد، با افزایش تعداد دور و فشار اعمالی به دیسک‌‌های مورد نظر، مقادیر r* افزایش می‌یابد. به منظور بررسی بیشتر خواص دیسک‌های بدست آمده در فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده، شبیه‌سازی فرآیند تحت فشار اعمالی 7/2 گیگاپاسکال و تعداد دورهای 1، 2، 3… و10 انجام شد. با توزیع کرنش مؤثر پلاستیک بدست آمده از شبیه‌سازی، رفتار تغییر شکل پلاستیک ماده در تعداد دورهای بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به طور خاص به بررسی دقیقترr* از طریق آزمایش تجربی و شبیه‌سازی فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Plastic deformation behavior of Aluminum 5452 alloy under unconstrained high pressure torsion and effect of turns and applied pressures on their r*