تخمین ضرایب نیروی برشی برای تیغه فرز انگشتی سرتخت با اندازهگیری خطای سطح


عنوان مقاله [English]

تخمین ضرایب نیروی برشی برای تیغه فرز انگشتی سرتخت با اندازهگیری خطای سطح