بررسی تجربی و عددی کمانش خارج از صفحهای ورقهای مثلثی تحت نیروی کششی


عنوان مقاله [English]

بررسی تجربی و عددی کمانش خارج از صفحهای ورقهای مثلثی تحت نیروی کششی