مطالعه عددی تأثیر پارامترهای هندسی بر فشار آکوستیکی ناحیه تمرکز ترانسدیوسر آرایه فازی خطی آلتراسونیک


عنوان مقاله [English]

مطالعه عددی تأثیر پارامترهای هندسی بر فشار آکوستیکی ناحیه تمرکز ترانسدیوسر آرایه فازی خطی آلتراسونیک