بررسی هندسه‌ها‌ی مختلف نانوذره‌ی طلا در جابه‌جایی فاز دوم منیپولیشن سه‌بعدی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

خواص شیمیایی پرکاربرد، رسانایی قابل توجه و خواص دارویی فلز طلا، سبب کاربرد این ماده در اکثر صنایع ساخت و تولید، الکترونیکی، هوافضا و پزشکی شده است. لذا شناخت ساختاری این فلز، توانایی مونتاژ آن در ابعاد اتمی و بهبود خواص این فلز گران‌بها در علوم نانو مورد توجه قرار گرفته است. به همین علت، امروزه محققان در طی فرایند منیپولیشن و با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، سعی در شناخت نانوذره‌ی طلا برای کاربردی ساختن مطالعات صورت گرفته، داشته‌اند. در این مقاله با هدف بررسی نانوذره‌ی طلا در فاز دوم منیپولیشن، کاوش سطح به‌صورت تجربی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی صورت پذیرفته است. شبیه‌سازی‌های صورت گرفته در محیط سه‌بعدی انجام شده است. از پارامترهای مهم مورد بررسی در این تحقیق، هندسه‌های مختلف نانوذره‌ی طلا شامل هندسه‌ی کروی، استوانه‌ای و استوانه‌ای پخ‌خورده و همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی با مدل‌های تماسی با هندسه‌های مختلف در فاز دوم منیپولیشن بررسی شده است. مطالعات در دو راستای x و y انجام شده است. جابه‌جایی نانوذره‌ی طلا، با ترسیم نمودارهای نیرو، شتاب و سرعت بررسی شده است و در نهایت با بررسی نمودارهای حاصل با در نظر گرفتن مدل تماسی هرتز، بیشترین جابه‌جایی برای شبیه‌سازی فرایند هندسه‌ی کروی و کمترین مقدار برای مدل تماسی با هندسه‌ی استوانه‌ی پخ‌خورده محاسبه شده است. همچنین میزان جابه‌جایی در راستای محور x برای استوانه و استوانه‌ا‌ی پخ‌خورده به‌ترتیب حدود 5/3 و 6/3 برابر جابه‌جایی در راستای محور y بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of different geometry of gold nanoparticles in the displacement of the second phase of three-dimensional manipulation using an AFM

نویسنده [English]

  • Moein Taheri
Department of Manufacturing, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The widely used chemical properties, significant conductivity, and medicinal properties of gold have led to the use of this material in most manufacturing, electronic, aerospace, and medical industries. Therefore, understanding the structure of this metal, the ability to assemble it in atomic dimensions, and improving the properties of this precious metal have been considered in nanoscience. For this reason, today researchers have tried to identify gold nanoparticles during the manipulation process and use an atomic force microscope to make the studies practical. In this article, to investigate the gold nanoparticle in the second phase of manipulation, the surface is explored experimentally by an atomic force microscope. The simulations have been done in a 3D environment. Among the important parameters investigated in this research, different geometries of gold nanoparticles, including spherical, cylindrical, and crowned rollers geometries, as well as the results of simulation with contact models with different geometries in the second phase of manipulation have been investigated. Studies have been carried out in two directions, x and y. The displacement of the gold nanoparticle has been investigated by drawing force, acceleration, and velocity diagrams, and finally, by examining the resulting diagrams considering the Hertz contact model, the maximum displacement has been calculated for simulating the process of spherical geometry and the lowest value for the contact model with crowned rollers geometry. Also, the amount of displacement along the x-axis for the cylinder and crowned rollers was about 3.5 and 3.6 times the displacement along the y-axis, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold Nanoparticles
  • AFM
  • Three-Dimensional Manipulation
  • Second Phase
  • Nanoparticle Geometry
[1] R. A. Sperling, P. R. Gil, F. Zhang, M. Zanella, W. J. Parak, Biological applications of gold nanoparticles, Chemical Society Reviews, Vol. 37, No. 9, pp. 1896-1908, 2008. doi:10.1039/b712170a.
[2] P. Ghosh, G. Han, M. De, C. K. Kim, V. M. Rotello, Gold nanoparticles in delivery applications, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 60, No. 11, pp. 1307–1315, 2008. doi: 10.1016/j.addr.2008.03.016.
[3] E. C. Dreaden, A. M. Alkilany, X. Huang, C. J. Murphy, M. A. El-Sayed, The golden age: gold nanoparticles for biomedicine, Chemical Society Reviews, Vol. 41, No. 7, pp. 2740–2779, 2012. doi: 10.1039/c1cs15237h.
[4] R. Sardar, A. M. Funston, P. Mulvaney, R. W. Murray, Gold Nanoparticles: Past, Present, and Future, Langmuir, Vol. 25, No. 24, pp. 13840–13851, 2009. doi: 10.1021/la9019475.
[5] K. Sztandera, M. Gorzkiewicz, B. Klajnert-Maculewicz, Gold Nanoparticles in Cancer Treatment, Molecular Pharmaceutics, Vol. 16, No. 1, pp. 1-23, 2018. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.8b00810.
[6] P. Singh, S. Pandit, V. R. Mokkapati, A. Garg, V. Ravikumar, I. Mijakovic, Gold Nanoparticles in Diagnostics and Therapeutics for Human Cancer, International Journal of Molecular Sciences, Vol. 19, No. 7, pp. 1-16, 1979. doi: 10.3390/ijms19071979.
[7] J. Zhang, L. Mou, X. Jiang, Surface chemistry of gold nanoparticles for health-related applications, Chemical Science, Vol. 11, pp. 923-936, 2020. doi: 10.1016/j.arabjc.2022.104179.
[8] M. H. Korayem, M. Taheri, Modeling of various contact theories for the manipulation of different biological micro/nanoparticles based on AFM, Journal of Nanoparticle Research, Vol. 16, No. 1, pp. 1-18, 2013. doi: 10.1007/s11051-013-2156-6.
[9] A. H. Korayem, M. H. Korayem, M. Taheri, Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using the AFM Nanorobot Probe, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 40, No. 9, pp. 2685–2699, 2015. doi: 10.1007/s13369-015-1730-x.
[10] M. Taheri, 3D Modeling of Gold Nanoparticle Manipulation in Air Using HK Friction Model, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 10, pp. 275-282, 2017. doi: 20.1001.1.10275940.1395.16.10.35.6. (in Persian)
[11] M. Taheri, Using of spherical contact models in 3d manipulation modeling of Au nanoparticles using atomic force microscopy to calculate the critical force and time, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 48, No. 2, pp. 175-184, 2018. (in Persian)
[12] M. Ghofrani, M. H. Korayem, A.K. Hoshiar, Modeling and Simulation of Cylindrical Nano-particles Movement Using Various AFM Cantilever Types in Virtual Reality Environment, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 47, No. 3, pp. 179-186, 2017. (in Persian)
[13] M. Taheri, The effect of environmental factors on critical force and time of 3D nanomanipulation using Sobol statistical sensitivity analysis method, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 49, No. 2, pp. 159-168, 2019. (in Persian)
[14] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, Modeling and Control of Deformation of Tip of AFM Nano-robot in the Automatic Nano-manipulation Operations, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 47, No. 1, pp. 169-178, 2017. (in Persian)
[15] M. Taheri, Investigation of the effect of different friction models on experimental extraction of 3D nanomanipulation force and critical time of colon cancer tissue, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54, No. 4, pp. 4-4, 2022. doi: 10.22060/mej.2021.20300.7210. (in Persian)
[16] M. H. Korayem, Z. Rastegar, M. Taheri, Application of Johnson–Kendall–Roberts model in nanomanipulation of biological cell: air and liquid environment, Micro & Nano Letters, Vol. 7, No. 6, pp. 576-580, 2012. doi: 10.1049/mnl.2012.0292.
[17] M. H. Korayem, H. Khaksar, Nanomanipulation of elliptic and cubic nanoparticles with consideration of the impact theories, Applied Mathematical Modelling, Vol. 90, pp. 101–113, 2021. doi: 10.1016/j.apm.2020.08.059.
[18] M. H. Korayem, P. Panahi, H. Khaksar, Studying and simulation of ellipsoidal contact models for application in AFM nanomanipulation, Micron, Vol. 140, pp. 102960, 2021. doi: 10.1016/j.micron.2020.102960.
[19] M. Taheri, S. H. Bathaee, An Examination of Environmental and Dimensional Parameters on Force and Critical Time of the Manipulation Process Using the Mechanical Theory of DMT Contact, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 7, No. 9, pp. 1-9, 2020. (in Persian)
[20] F. Fereiduni, M. Taheri, M. Modabberifar, Investigation of the effect of different parameters on force in the second phase of two-dimensional nanomanipulation, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 8, No. 2, pp. 23-31, 2021. (in Persian)
[21] M. Khalili, M. Taheri, S. H. Bathaee, F. Shakeri, Study of DNA nanoparticle manipulation using atomic force microscopy based on finite element method using theories of contact mechanics. Mechanics of Advanced and Smart Materials Journal, Vol. 1, No. 2, pp. 155-174, 2022. doi: 10.52547/masm.1.2.155.‏ (in Persian)
[22] M. Taheri, Application of atomic force microscopy in critical force and critical time extraction of 2D manipulation for gastric cancer tissue with different friction models, Nanoscale, Vol. 9, No. 1, pp. 136-145, 2022. doi: 20.1001.1.24235628.1401.9.1.14.0.‏ (in Persian)
[23] M. H. Korayem, M. Taheri, H. Khaksar, S. H. Bathaee, Using Micro/Nano Scale Contact Models in 3D Manipulation of Deformation of Au Particles Under Angular Effect, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 7, No. 5, pp. 33-43, 2020. (in Persian)
[24] M. Taheri, M. Mirzaluo, Experimental Extraction of Young's Modulus of MCF-7 Breast Cancer Cell Using Spherical Contact Models, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, Vol. 53, No. 12, pp. 5769-5784, 2022. doi: 10.22060/mej.2021.19993.7149. (in Persian)
[25] H. Hertz, Über die Berührung fester elastischer Körper, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Vol. 92, pp. 156-171, 1881.
[26] F. Jin, X. Guo, Non-slipping adhesive contact of a rigid cylinder on an elastic power-law graded half-space, International Journal of Solids and Structures, Vol. 47 pp. 1508–1521, 2010. doi: 10.1016/j.ijsolstr.2010.02.010.
[27] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, Modeling of contact theories for the manipulation of biological micro/nanoparticles in the form of circular crowned rollers based on the atomic force microscope, Journal of Applied Physics, Vol. 114, No. 18, pp. 183715:1-13, 2013. doi: 10.1063/1.4829919.
[28] B. Zarei, S. Bathaee, M. Taheri, M. Momeni, Second phase of nanomanipulation of particles by atomic force microscopy using Coulomb, HK, and LuGre Friction Models, Modares Mechanical Engineering, Vol. 19, No. 1, pp. 181-190, 2019. doi: 20.1001.1.10275940.1397.19.1.25.5. (in Persian)