مطالعه شکل‌دهی فنجان‌های فولادی با استفاده از فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

توزیع ضخامت یکی از پارامترهای مهم در فرایندهای شکل‌دهی فلزات ورقی می‌باشد. در این مقاله شکل‌دهی فنجان‌های استوانه‌ای سرتخت فولادی با استفاده از فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی به‌صورت آزمایشگاهی و شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا فرایند با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس شبیه‌سازی شد. در ادامه نتایج حاصل از شبیه‌سازی اجزای محدود با نتایج آزمایش‌های تجربی مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان داد که توزیع ضخامت و نیروی سنبه در دو روش آزمایشگاهی و عددی از تطابق قابل قبولی برخوردارند. سپس با استفاده از مدل اجزای محدود صحت‌سنجی شده، تأثیر پارامترهای فرایند نظیر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق، ضریب اصطکاک بین ورق‌گیر و ورق، شعاع گوشه سنبه و ماتریس و همچنین فاصله بین ورق‌گیر و ماتریس بر روی حداکثر میزان نازک‌شدگی فنجان‌های فولادی بررسی شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که ناحیه شعاع گوشه سنبه، ناحیه بحرانی شکل‌دهی می‌باشد زیرا بیشینه میزان نازک‌شدگی در این ناحیه رخ می‌دهد. همچنین با افزایش ضریب اصطکاک بین ورق با سنبه میزان نازک‌شدگی حداکثر در ناحیه شعاع سنبه به میزان 10% کاهش می‌یابد. به‌علاوه، با افزایش ضریب اصطکاک بین ورق با ورق‌گیر میزان نازک‌شدگی حداکثر به میزان 20% افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش شعاع گوشه سنبه و ماتریس، میزان نازک‌شدگی حداکثر به میزان 25% کاهش یافته است و نیز با افزایش فاصله بین ماتریس و ورق‌گیر میزان نازک‌شدگی حداکثر به میزان 10% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of forming of steel cups using hydrodynamic deep drawing process

نویسندگان [English]

  • Vahid Modanloo 1
  • Behnam Akhoundi 1
  • Ahmad Mashayekhi 1
  • Hossein Talebi-Ghadikolaee 2
  • Ali Zeinolabedin Beygi 3
1 Mechanical Engineering Department, Sirjan University of Technology, Sirjan, Iran
2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Thickness distribution is one of the important parameters in the sheet metal forming processes. This paper investigates the forming of flat cylindrical cups made of steel using the hydrodynamic deep drawing process via experiment and simulation. At first, the process was simulated using the ABAQUS finite element software. Afterward, the results of the finite element simulation are compared with results of the experiments. Comparing the results showed that the thickness distribution and punch force have an acceptable agreement in the experiment and numerical methods. Then, using the validated finite element model, the effect of the process parameters including the friction coefficient between the punch and the sheet, the friction coefficient between the blank holder and the sheet, the corner radius of the punch and the die, as well as the gap between the blank holder and the die on the maximum thinning of the steel cups have been investigated. Finally, the obtained results revealed that the corner radius zone of the punch is the critical forming zone since the maximum thinning occurs in this region. Also, by increasing the friction coefficient between the sheet and the punch, the maximum thinning decreases by 10% at the corner radius zone of the punch. In addition, by increasing the friction coefficient between the sheet and the blank holder, the maximum thinning increases by 20%. Likewise, by increasing the corner radius of the punch and the die, the maximum thinning decreases by 25%, and also, by increasing the gap between the die and the blank holder, the maximum thinning decreases by 10%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrodynamic Deep Drawing
  • Steel Cup
  • Finite Element Simulation
  • Thinning
[1] H. Talebi-Ghadikolaee, M. Elyasi, Y. Dadgar Asl, A. Zeinolabedin Beygi, M. Davoudi, Feasibility of forming U-shaped microchannels by the flexible-die forming process, Karafan Quarterly Scientific Journal, 2022. https://doi.org/10.48301/KSSA.2022.336972.2063 (in Persian)
[2] M. S. Zeinali, H. Moslemi Naeini, H. Talebi-Ghadikolaee, V. Panahizadeh, Numerical and experimental investigation of fracture in roll forming process using Lou–Huh fracture criterion, Arabian Journal for Science and Engineering, vol. 47, no. 12, pp. 15591-15602, 2022. https://doi.org/10.1007/s13369-022-06662-3
[3] V. Panahizadeh, Y. Dadgar Asl, F. Saeidi, S. Afshin, Numerical and experimental analysis of spring-back defect in flexible roll forming process using anisotropic yield criteria, Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 11, no. 4, pp. 93-105, 2021. doi: 10.22044/jsfm.2021.10554.3343 (in Persian)
[4] A. Maleki, A. Ahmadi, H. Talebi-Ghadikolaei, Numerical investigation of bending angle and entropy generation in laser forming of high strength steel, Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 9, no. 4, pp. 151-166, 2019. doi:10.22044/JSFM.2020.7875.2791 (in Persian)
[5] H. Talebi-Ghadikolaee, H. Moslemi Naeini, A. H. Rabiee, A. Zeinolabedin Beygi, S. Alexandrov, Experimental-numerical analysis of ductile damage modeling of aluminum alloy using a hybrid approach: ductile fracture criteria and adaptive neural-fuzzy system (ANFIS), International Journal of Modelling and Simulation, pp. 1-16, 2022. https://doi.org/10.1080/02286203.2022.2121675
[6] H. Deilami Azodi, S. Rezaee, H. Badparva, A. Zeinolabedin Beygi, Optimizing AA3105-St12 two-layer sheet in incremental sheet forming process using neural network and multi-objective genetic algorithm, Modares Mechanical Engineering, vol. 22, no. 2, pp. 121-132, 2022. (in Persian)
[7] S. Hossein Seyedkashi, V. Panahizadeh R, H. Xu, S. Kim, Y. H. Moon, Process analysis of two-layered tube hydroforming with analytical and experimental verification, Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 27, pp. 169-175, 2013. https://doi.org/10.1007/s12206-012-1216-7
[8] M. Parto, S. Seyedkashi, G. Liaghat, H. Moslemi Naeini, V. Panahizadeh, Investigation of aluminum‐copper tube hydroforming with axial feeding, AIP Conference Proceedings, vol. 1315, no. 1:American Institute of Physics, pp. 475-480, 2011. https://doi.org/10.1063/1.3552491
[9] S. J. Hashemi, Y. Dadgar Asl, Numerical and experimental investigation of low pressure hydroforming of aluminum tubes, Karafan Quarterly Scientific Journal, vol. 18, no. 3, pp. 291-307, 2021. doi: 10.48301/KSSA.2021.296120.1643 (in Persian)
[10] H. Moslemi Naeini, J. Hashemi, G. Liaghat, M. Mohammadi, H. Deilami Azodi, Analytical prediction of limit strains and limit stresses in hydroforming of anisotropic aluminum tubes, Modares Mechanical Engineering, vol. 14, no. 2, pp. 133-140, 2014. (in Persian)
[11] F. Fereshteh-Saniee, S. Yaghoubi, S. Ghorbanhosseini, Microstructural studies and mechanical properties of hydroforming process of AZ31B magnesium and AA 2024 aluminum alloys sheets at elevated, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 8, No. 10, pp. 39-48, 2021. (in Persian)
[12] W. Liu, Y. Z. Chen, L. Hu, Z. C. Zhang, Deformation of large curved shells using double-sided pressure sheet hydroforming process, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture, Vol. 5, No. 3, pp. 397-410, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ijlmm.2022.05.002
[13] S. M. Abedi, S. M. Seyedkashi, K. Khalili, A. Ashrafi, Experimental and numerical study of double Y-shaped hydroforming using analysis of variance method, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 6, No. 7, pp. 34-41, 2019. (in Persian)
[14] A. Rabiee, E. Sherkatghanad, A. Zeinolabedin Beygi, H. Moslemi Naeini, L. Lang, Experimental investigation and modeling of fiber metal laminates hydroforming process by GWO optimized neuro-fuzzy network, Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, vol. 12, no. 2, pp. 193-209, 2023. https://doi.org/10.22061/jcarme.2022.8268.2101
[15] V. Modanloo, A. Gorji, M. Bakhshi-Jooybari, A comprehensive thinning analysis for hydrodynamic deep drawing assisted by radial pressure, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 43, pp. 487-494, 2019. https://doi.org/10.1007/s40997-018-0221-6
[16] S. H. Zhang, Z. R. Wang, Y. Xu, Z. T. Wang, L. X. Zhou, Recent developments in sheet hydroforming technology, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 151, pp. 237-241, 2004. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2004.04.054
[17] S. Thiruvarudchelvan, F. W. Travis, Hydraulic pressure enhanced cup drawing processes, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 151, pp. 70-75, 2003. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00726-X
[18] S. Yaghoubi, F. Fereshteh-Saniee, Optimization of the geometrical parameters for elevated temperature hydro-mechanical deep drawing process of 2024 aluminum alloy, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, Vol. 235, No. 2, pp. 151-161, 2021. https://doi.org/10.1177/095440892094936
[19] V. Modanloo, A. Gorji, M. Bakhshi-Jooybari, Effects of forming media on hydrodynamic deep drawing, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 30, pp. 2237-2242, 2016. https://doi.org/10.1007/s12206-016-0433-x
[20] V. Modanloo, A. Doniavi, R. Hasanzadeh, Application of multi criteria decision making methods to select sheet hydroforming process parameters, Decision Science Letters, Vol. 5, No. 3, pp. 349-360, 2016. doi: 10.5267/j.dsl.2016.2.005
[21] L. Lang, L. Ti, X. Zhou, B. E. Kristensen, J. Danckert, K. B. Nielsen, Optimized decision of the exact material modes in the simulation for the innovative sheet hydroforming method, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 177, No. 1-3, pp. 692-696, 2006. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2006.04.100
[22] S. K. Singh, D. R. Kumar, Effect of process parameters on product surface finish and thickness variation in hydro-mechanical deep drawing, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 204, No. 1-3, pp. 169-178, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.11.060
[23] A. K. Sharma, D. K. Rout, Finite element analysis of sheet hydromechanical forming of circular cup, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, No. 3, pp. 1445-1453, 2009. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2008.03.070
[24] L. Lang, J. Danckert, K. B. Nielsen, Investigation into the effect of pre-bulging during hydromechanical deep drawing with uniform pressure onto the blank, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 44, No. 6, pp. 649-657, 2004. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2003.11.004
[25] H. Wang, L. Gao, M. Chen, Hydrodynamic deep drawing process assisted by radial pressure with inward flowing liquid, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 53, No. 9, pp. 793-799, 2011. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2011.07.002
[26] V. Modanloo, A. Gorji, M. Bakhshi-Jooybari, Experimental and numerical investigation of the sheet forming in hydroforming process, Journal of Solid and Fluid Mechanics, Vol. 5, No. 4, pp. 27-33, 2015. doi: 10.22044/JSFM.2015.566 (in Persian)
[27] L. Lang, J. Danckert, K. B. Nielsen, Investigation into hydrodynamic deep drawing assisted by radial pressure: Part I. Experimental observations of the forming process of aluminum alloy, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 148, No. 1, pp. 119-131, 2004. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2004.01.053
[28] Q. Q. Zhou, S. Huang, D. X. Wang, J. P. Li, F. A. Hua, P. Yang, Numerical simulation and experimental study of warm hydro-forming of magnesium alloy sheet, Journal of Manufacturing Processes, Vol. 80, pp. 43-53, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.05.054
[29] V. Alimirzaloo, V. Modanloo, Minimization of the sheet thinning in hydraulic deep drawing process using response surface methodology and finite element method, International Journal of Engineering, Vol. 29, No. 2, pp. 264-273, 2016. doi: 10.5829/idosi.ije.2016.29.02b.16
[30] G. Cai, J. Fu, D. Zhang, J. Yang, Y. Yuan, L. Lang, S. Alexandrov, A novel approach to predict wrinkling of aluminum alloy during warm/hot sheet hydroforming based on an improved Yoshida buckling test, Materials, Vol. 13, No. 5, pp. 1165, 2020. https://doi.org/10.3390/ma13051165
[31] H. Talebi Ghadikolaee, M. Elyasi, M. Hosseinzadeh, Investigation of the effect of rubber layers thickness on forming of bipolar plate’s micro channels in rubber pad forming process, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 4, No. 2, pp. 57-69, 2016. (in Persian)
[32] X. Liu, Y. Xu, S. Yuan, Effects of loading paths on hydrodynamic deep drawing with independent radial hydraulic pressure of aluminum alloy based on numerical simulation, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 24, pp. 395-399, 2008.