تشخیص آسیب در صفحه گرافن در اثر بارگذاری ضربه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی کاسپین، پردیس فنی، دانشگاه تهران، رضوانشهر، گیلان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران

4 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ورق‌های گرافن در طول فرایند ساخت و عمر کاربردی خود، تحت بارها و حوادث متفاوتی نظیر برخورد جرم‌ها یا بارهای مختلف قرار می‌گیرند که سبب تغییر شکل، جابه‌جایی و ارتعاشاتی در اتم‌های کربن و بعضاً پارگی ورق گرافن می‌شوند. در این مقاله اثر پارامترهای ضربه‌زننده و ورق گرافن بر الگوی شکست ورق گرافن بررسی شده است. صفحات گرافن با ابعاد متفاوت و ضربه‌زننده در شکل‌های مختلف انتخاب گردیده است و ابزار جمع‌آوری داده‌ها نرم‌افزار لمپس و روش تحلیل بر اساس روش دینامیک مولکولی می‌باشد. شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار لمپس که روشی بسیار دقیق و نزدیک به شرایط آزمایشگاهی می‌باشد، بر اساس گام زمان و انحراف نقطه مرکزی صفحه صورت گرفته است و تأثیر برخی از پارامترها مانند جرم، تعداد لایه‌های ورق گرافن، شکل‌های مختلفی شامل مکعب، کره و مخروط و هم‌چنین ابعاد متفاوت ورق گرافن بر روی پارگی ورق بررسی شده است. با بررسی تأثیر هندسه‌های مختلف ضربه‌زننده (کروی و مکعبی و مخروطی) مشاهده شد که ورق گرافن با برخورد ضربه‌زننده کروی بیشترین جابه‌جایی اتم‌های میانی را داشته است و ضربه‌زننده مخروطی سبب بیشترین تعداد پیوند شکسته شده در ورق گرافن، نسبت به دو ضربه‌زننده دیگر می‌گردد. با افزایش جرم ضربه‌زننده کروی و افزایش ابعاد ورق گرافن، تعداد پیوندهای شکسته شده بیشتر شده درحالی‌که سرعت شکسته شدن پیوندها با افزایش جرم ضربه‌زننده کمتر شده است؛ همچنین با افزایش ابعاد ورق گرافن، سرعت شکستن پیوندها بیشتر شده است. علاوه بر این با افزایش تعداد لایه‌ها، مقدار جابجایی اتم‌های میانی صفحه کمتر و سرعت لازم برای شکستن پیوندها بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damage detection on the graphene sheet due to impact loading

نویسندگان [English]

  • Sajjad Seifoori 1 2
  • Mahdi Mahmoudi-Meymand 3
  • Ali Akbar Majidi-Jirandehi 4
1 Department of Mechanical Engineering, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran
2 Caspian Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Rezvanshahr, Gilan, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran
4 Department of Mechanical Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Graphene sheets are subjected to various loads and events during the manufacturing process and their functional life, such as collisions with different masses or loads, which cause deformation, displacement, and vibrations in carbon atoms and sometimes rupture of graphene sheets. Graphene sheets with different lengths and impactors in different forms of selection and data collection tools are Lamps and Molecular Dynamics software. Simulation by Lamps software, which is a very accurate method and close to laboratory conditions; Based on the time step and the deviation of the central point of the page; The effect of some parameters such as mass, number of layers of graphene sheet, different shapes including cube, sphere and cone as well as different lengths of graphene sheet on sheet tearing was investigated. Therefore, with the increase in the mass of the spherical impactor and the increase in the length of the graphene sheet, the number of broken bonds increased, while the speed of breaking the bonds decreased with the increase in the mass of the impactor, and with the increase in the length of the graphene sheet, the speed of breaking the bonds increased. Then, by examining the effect of different impactor geometries (spherical, cubic, and conical), it was observed that the surface during the spherical impactor has the most displacement of the middle atoms of the plane and the conical impactor has the highest number of broken bonds compared to the two impactors. also with the increase in the number of layers, the amount of displacement of the atoms in the middle of the plane is less and the speed required to break the bonds has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene
  • Impact
  • Molecular dynamics simulation
[1] M. Li, H. X. Tang, M. L. Roukes, Ultra-sensitive NEMS-based cantilevers for sensing, scanned probe and very high-frequency applications, Nature nanotechnology, Vol. 2, No. 2, pp. 114-120, 2007. https://www.doi.org/10.1038/nnano.2006.208
[2] A. C. Eringen, On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation and surface waves, Journal of applied physics, Vol. 54, No. 9, pp. 4703-4710, 2013. https://www.doi.org/10.1063/1.332803
[3] M. E. Golmakani, J. rezatalab, Nonlinear bending analysis of orthotropic nanoplates based on nonlocal model of Eringen using DQM., Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 14, pp. 122-136, 2014. http://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1392.13.14.19.7 (in Persian)
[4] M. Jabbarzadeh, H. Talati, A.R. Noroozi, Nonlinear analysis of circular graphene sheet using nonlocal continuum mechanic theory, Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 13, pp. 57-66, 2014. http://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1392.13.14.19.7 (in Persian)
[5] W. T. Chien, C. S. Chen, H. H. Chen, Resonant frequency analysis of fixed-free single-walled carbon nanotube-based mass sensor, Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 126, No. 1, pp. 117-121, 2006. https://doi.org/10.1016/j.sna.2005.10.005
[6] S. Seifoori, R. Izadi, G.H. Liaghat, A. Mahdian Parrany, An experimental study on damage intensity in composite plates subjected to low-velocity impacts, Polymer Testing, Vol. 93, No. 1, pp. 106887, 2021. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106887
[7] A. Nazari, Modeling impact energy of functionally graded steels by artificial neural networks, Modeling in engineering, Vol. 14, No. 45, pp. 145-162, 2016. https://doi.org/10.22075/jme.2017.1770 (in Persian)
[8] M. Damghani Nouri, H. Rahmani, The effect of rise Time in dynamic stress intensity factor for impact loading. Modeling in engineering, Vol. 13, No. 40, pp. 79-87, 2015. https://doi.org/10.22075/jme.2017.1705 (in Persian)
[9] S. Seifoori, G. Liaghat, Low velocity impact of a nanoparticle on nanobeams by using a nonlocal elasticity model and explicit finite element modeling, International Journal of Mechanical Sciences. Vol. 69, No. 23, pp. 85-93, 2013. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2013.01.030
[10] S. Seifoori, G. Liaghat, Impact of a nanoparticle on Euler–Bernoulli nanobeam using a nonlocal elasticity model, Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 3, pp. 37-44, 2013. http://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1392.13.3.4.0 (in Persian)
[11] S. Seifoori, G. Liaghat, M. Foladi, Low velocity impact on Timoshenko nanobeam using a nonlocal elasticity theory, Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 8, pp. 151-160, 2013. http://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1392.13.8.6.2 (in Persian)
[12] W. Wang, S. Li, J. Min, C. Yi, Y. Zhan, M. Li, Nanoindentation experiments for single-layer rectangular graphene films: a molecular dynamics study, Nanoscale research letters, Vol. 9, No. 1, pp. 1-8, 2014. https://doi.org/10.1186%2F1556-276X-9-41
[13] S. Seifoori, H. Hajabdollahi, Impact behavior of single-layered graphene sheets based on analytical model and molecular dynamics simulation, Applied Surface Science, Vol. 351, No. 2, pp. 565-572, 2015. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.05.114
[14] S. Seifoori, Molecular dynamics analysis on impact behavior of carbon nanotubes, Applied Surface Science, Vol. 326, No. 28, pp. 12-18, 2015. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.11.095
[15] S. Seifoori, M.J. Khoshgoftar, Impact and vibration response of multi-layered graphene sheets under different striker based on the analytical model and molecular dynamics, Superlattices and Microstructures, Vol. 135, No. 1, pp. 106249, 2019. https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106249
[16] S. Seifoori, F. Abbaspour, E. Zamani, Molecular dynamics simulation of impact behavior in multi-walled carbon nanotubes, Superlattices and Microstructures, Vol. 140, No. 39, pp. 106447, 2020. https://doi.org/10.1016/j.spmi.2020.106447