برنامه‌ریزی عدد صحیح خطی برای طراحی اتوماتیک چیدمان در قالب‌های مرحله‌ای برش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

فرایند طراحی قالب‌های مرحله‌ای پیچیده و زمان‌بر است و نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد. طراحی چیدمان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مراحل طراحی قالب‌های مرحله‌ای می‌باشد به‌طوری‌که دقت و هزینه‌های قالب به مقدار زیادی به این مرحله بستگی دارد. در این مرحله تعداد ایستگاه‌های کاری و نحوه‌ی توزیع سنبه‌ها در ایستگاه‌ها مشخص می‌شود‌. در تحقیق حاضر روشی جدید جهت بهینه‌سازی نحوه چیدمان سنبه‌ها در ایستگاه‌های مختلف کاری قالب‌های مرحله‌ای ارائه شده است. در این کار با در نظر گرفتن دو هدف حداقل کردن تعداد ایستگاهای کاری و تعادل گشتاور قالب و با توجه به قیود مختلفی که بین سنبه‌ها می‌تواند وجود داشته باشد و با استفاده از برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح، یک مدل ریاضی برای بهینه‌سازی طراحی چیدمان در قالب‌های مرحله‌ای گسترش داده شده است. برای اجرای این روش، یک نرم‌افزار کدنویسی شده است. این نرم‌افزار در محیط سالیدورکس و به زبان ویژوال بیسیک تهیه گردیده است. ورودی نرم‌افزار سنبه‌های مورد استفاده برای تهیه قطعه ورقی و قیود مختلفی که بین آن‌ها وجود دارد، می‌باشد. خروجی نرم‌افزار نیز شامل توزیع بهینه این سنبه‌ها در ایستگاه‌های مختلف کاری می‌باشد. برای بررسی عملکرد نرم‌افزار ارائه شده، طراحی چیدمان آن با طرح‌های پیشنهادی توسط طراحان خبره مقایسه شده است. نتایج خروجی نشان داد که طرح‌های پیشنهادی توسط نرم‌افزار ارائه شده از منظر تعداد ایستگاه کاری و تعادل گشتاور قالب مناسب‌تر و یا مشابه طرح‌های پیشنهادی توسط طراحان خبره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of an Integer Linear Programming for Automatic Layout Design in Blanking and Piercing Progressive Dies

نویسندگان [English]

  • Mehran Afshari 1
  • Behrooz Arezoo 2
1 Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The design of progressive dies is complicated and time-consuming and needs high knowledge and experience. The layout design is one of the most important and complicated steps of progressive dies design which accuracy and cost of the die highly depend on it. In this step number of stations and the way of assigning punches in stations are determined. In the present research, a new method for optimizing the layout design of punches in different stations of progressive dies is presented. In this work, by considering the two objectives of minimizing the number of workstations and the balance of the die torque, and considering the various constraints that can exist between punches and using integer linear programming, a mathematical model for optimal layout design is proposed. A software is coded to implement this method. This software is developed in the Solidworks environment and the Visual Basic language. The input of the software is the punches used to create the sheet metal workpiece and the various constraints that exist between them. The output of the software includes the optimal distribution of these punches in different workstations. To check the performance of the presented software, its layout design has been compared with the designs proposed by expert designers. The output results showed that the designs proposed by the software are more suitable or similar to the designs proposed by the expert designers from the view point of the workstations number and the balance of the die torque.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive die
  • Punch
  • Layout design
  • Integer linear programming
[1] S. Nakahara, T. Kojima, K. Tamura, F. Asuke, C. Soda, T. Nakamura, Computer aided progressive die design, in Proceedings of the Nineteenth International Machine Tool Design and Research Conference, Springer, pp. 171-176, 1979. https://doi.org/10.1007/978-1-349-81412-1_21
[2] A. Nee, K. Foong, Some considerations in the design and automatic staging of progressive dies, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 29, No. 1-3, pp. 147-158, 1992. https://doi.org/10.1016/0924-0136(92)90431-Q
[3] H. Ismail, S. Chen, K. Hon, Feature-based design of progressive press tools, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 36, No. 3, pp. 367-378, 1996. https://doi.org/10.1016/0890-6955(95)00047-X
[4] S. K. Gupta, D. A. Bourne, K. Kim, S. Krishnan, Automated process planning for sheet metal bending operations, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 17, No. 5, pp. 338-360, 1998. https://doi.org/10.1016/S0278-6125(98)80002-2
[5] J. Park, M. Kim, S. Lee, An Automated Process Planning and Die Design System for Blanking of Stator and Rotor Parts, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, Vol. 13, No. 8, pp. 40-51, 1996.
[6] J. Park, B. Kim, C. Kim, An automated die design system for blanking and piercing of stator and rotor parts, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, Vol. 14, No. 5, pp. 22-33, 1997.
[7] J. C. Choi, B. M. Kim, H. Y. Cho, C. Kim, J. H. Kim, An integrated CAD system for the blanking of irregular-shaped sheet metal products, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 83, No. 1-3, pp. 84-97, 1998. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(98)00046-6
[8] J. Choi, B. Kim, C. Kim, An automated progressive process planning and die design and working system for blanking or piercing and bending of a sheet metal product, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 15, No. 7, pp. 485-497, 1999. https://doi.org/10.1007/s001700050093
[9] Z.-C. Lin C.-H. Deng, Analysis of a torque equilibrium model and the optimal strip working sequence for a shearing-cut and bending progressive die, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 115, No. 3, pp. 302-312, 2001. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(01)00832-9
[10] Z.-C. Lin C.-C. Chen, The application of the moment equilibrium model to the offset of pressure center of trimming progressive die in IC packaging machine, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 140, No. 1-3, pp. 653-661, 2003. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00770-2
[11] G.-C. Vosniakos, I. Segredou, T. Giannakakis, Logic programming for process planning in the domain of sheet metal forming with progressive dies, Journal of Intelligent manufacturing, Vol. 16, No. 4, pp. 479-497, 2005. https://doi.org/10.1007/s10845-005-1659-0
[12] S. Kumar, R. Singh, A knowledge-based system to automate the selection of progressive die components, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 85 96, 2007. https://doi.org/10.1504/IJCMSSE.2007.013846
[13] S. Kumar, R. Singh, An intelligent system for automatic modeling of progressive die, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 194, No. 1-3, pp. 176-183, 2007. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.04.105
[14] S. Kumar, R. Singh, A short note on an intelligent system for selection of materials for progressive die components, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 182, No. 1-3, pp. 456-461, 2007. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2006.09.004
[15] S. Kumar, R. Singh, Automation of strip-layout design for sheet metal work on progressive die, Journal of materials processing technology, Vol. 195, No. 1-3, pp. 94-100, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.04.119
[16] S. Kumar, R. Singh, An expert system for selection of piloting for sheet metal work on progressive die, 2008.
[17] M. Farsi and B. Arezoo, Development of a new method to determine bending sequence in progressive dies, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 43, No. 1, pp. 52-60, 2009. https://doi.org/10.1007/s00170-008-1680-5
[18] M. Ghatrehnaby, B. Arezoo, A fully automated nesting and piloting system for progressive dies, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, No. 1, pp. 525-535, 2009. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2008.02.049
[19] M. Ghatrehnaby, B. Arezoo, Automatic piloting in progressive dies using medial axis transform, Applied Mathematical Modelling, Vol. 34, No. 10, pp. 2981-2997, 2010. https://doi.org/10.1016/j.apm.2010.01.007
[20] M. Ghatrehnaby, B. Arezoo, Automatic strip layout design in progressive dies, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 23, No. 3, pp. 661-677, 2012. https://doi.org/10.1007/s10845-010-0417-0
[21] Z.-X. Jia, H.-L. Li, X.-C. Zhang, J.-Q. Li, B.-J. Chen, Computer-aided structural design of punches and dies for progressive die based on functional component, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 54, No. 9, pp. 837-852, 2011. https://doi.org/10.1007/s00170-010-3006-7
[22] B.-T. Lin, K.-M. Huang, K.-Y. Su, C.-Y. Hsu, "Development of an automated structural design system for progressive dies, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 68, No. 5, pp. 1887-1899, 2013. https://doi.org/10.1007/s00170-013-4986-x
[23] M. Moghaddam, M. Soleymani, M. Farsi, Sequence planning for stamping operations in progressive dies, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 26, No. 2, pp. 347-357, 2015. https://doi.org/10.1007/s10845-013-0788-0
[24] E.-M. Lee, D.-S. Shim, J.-Y. Son, G.-Y. Baek, H.-S. Yoon, K.-B. Ro, Study on design of progressive dies for manufacture of automobile structural member using DP980 advanced high strength steel, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 30, No. 2, pp. 853-864, 2016. https://doi.org/10.1007/s12206-016-0140-7
[25] J. Zhang, D. Spath, Progressive die cost estimation based on lamination design and production scenario in the electric traction motor application, Procedia Manufacturing, Vol. 39, pp. 635-644, 2019. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.438
[26] G. Li, M. Zhou, W. Wang, H. Xiong, Z. Chen, Accurate trimming line optimization of multi-station progressive die for complex automotive structural parts, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 95, No. 1, pp. 1185-1203, 2018. https://doi.org/10.1007/s00170-017-1258-1
[27] A. Arora, A. Pathak, A. Juneja, P. Shakkarwal, R. Kumar, Design & analysis of progressive die using SOLIDWORKS, Materials Today: Proceedings, Vol. 51, pp. 956-960, 2022. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.06.335
[28] S. Aly, H. Abdelaaty, O. M. Dawood, H. M. Hussein, Optimization of strip-layout using graph-theoretic methodology for stamping operations on progressive die: a case study, International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization, Vol. 12, p. 5, 2021. https://doi.org/10.1051/smdo/2021004
[29] P. Shakkarwal, R. Kumar, R. Sindhwani, Progressive die design and development using AutoCAD, in Advances in Engineering Design: Springer, 2021, pp. 531-539. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4684-0_54
[30] Y. Yang, S. Hinduja, Sequence planning of sheet metal parts manufactured using progressive dies, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp. 1-16, 2022. https://doi.org/10.1007/s00170-022-10389-8
[31] E. Murena, K. Mpofu, A. T. Ncube, O. Makinde, J. A. Trimble, X. V. Wang, Development and performance evaluation of a web-based feature extraction and recognition system for sheet metal bending process planning operations, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 34, No. 6, pp. 598-620, 2021. https://doi.org/10.1080/0951192X.2021.1891570
[32] Y. Yang, S. Hinduja, O. O. Owodunni, R. Heinemann, Recognition of features in sheet metal parts manufactured using progressive dies, Computer-Aided Design, Vol. 134, p. 102991, 2021. https://doi.org/10.1016/j.cad.2021.102991
[33] A. P. Rao, M. Hadi, Modelling, Analysis and Development of Progressive Die for Seat Rail, in E3S Web of Conferences, 2021, Vol. 309: EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130901025
[34] N. Skampardonis, S. TSIRKAS, S. Grammatikopoulos, Design and analysis of an industrial, progressive die for cutting and forming, 2021. http://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-262802/v1
[35] S. S. K. Prasad, A. K. Rath, Design Calculation and Analysis of Progressive Press Tool For Square washer, International Research Journal on Advanced Science Hub, Vol. 3, pp. 52-60, 2021. https://doi.org/10.47392/irjash.2021.249
[36] V. Rathod, P. Jha, N. Sawai, Optical CAD modelling and designing of compound die using the python scripting language, International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), pp. 1-11, 2022. https://doi.org/10.1007/s12008-022-00922-0
[37] N. Posinasetti, Manufacturing Technology, Foundry, Forming and Welding, ed: New Delhi: McGraw Hill, 2013.
[38] C. Poli, Design for manufacturing: a structured approach. Butterworth-Heinemann, 2001.
[39] O. D. Lascoe, Handbook of fabrication processes. Asm International, 1988.
[40] P. N. Rao, Manufacturing technology. Tata McGraw-Hill Education, 2013.
[41] A. Makhorin, Introduction to GLPK, Accessed on 23 June 2012; https://www.gnu.org/software/glpk/.