اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند در قطعات فولادی جوشکاری شده با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 مهندسی ساخت و تولید/دانشکده مهندسی مکانیک/دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله به بررسی و اندازه‌گیری تنش پسماند در اتصال قطعات فولادی جوشکاری شده با روش غیرمخرب برهمنگاری تصاویر دیجیتالی پرداخته شده است. به این منظور نمونه‌هایی از جنس ورق A36 تهیه و عملیات جوشکاری قوسی با گاز محافظ بر روی آن‌ها انجام شد. برای اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند از روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی استفاده شده است و نمونه‌های پایه، جوشکاری شده بدون عملیات حرارتی و جوشکاری شده با عملیات حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. عملیات حرارتی نمونه‌ها از نوع آنیلینگ می‌باشد که این عملیات به منظور کاهش تنش پسماند نمونه‌های جوش داده شده انجام شده است. به منظور اندازه‌گیری تنش پسماند به صورت غیرمخرب رابطه جدیدی معرفی شده است که بر پایه قانون هوک است. مقادیر تنش پسماند با اندازه‌گیری میزان کرنش نمونه‌ها و قرار دادن مقادیر آن در این رابطه محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند که عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی نمونه‌ها سبب کاهش مقادیر تنش پسماند به میزان تقریبی 33% شده است و روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی دقت کافی و مناسب برای اندازه‌گیری تنش پسماند به صورت غیرمخرب را در نمونه‌های ذکر شده دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nondestructive measurement of residual stress in welded steel parts using digital image correlation method

نویسنده [English]

  • Peyman Ghasemi Tamami 1
1 Department of mechanical engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, nondestructive measurement of residual stress in welded steel parts joint using digital image correlation method has been investigated. For this purpose, samples of A36 sheet were prepared and arc welding with shielding gas (GMAW) was performed on them. In order to measure nondestructive residual stress in all parts, digital image correlation method has been used. Base and welded samples with and without heat treatment have been evaluated with this method. The heat treatment of the samples is of the tempering type, which is performed in order to reduce the residual stress of the welded samples. In order to measure non-destructive residual stress, a new relationship has been introduced which is based on Hooke's law. Residual stress values are calculated by measuring the displacement and strain of the samples and placing their values in the given new relation. Examining the results, it has been found that the heat treatment performed on the samples has reduced the residual stress values by approximately 33% and the digital image correlation method has sufficient and appropriate accuracy for measuring nondestructive residual stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas metal arc welding
  • A36 sheet
  • Residual stress
  • Digital image correlation