مدل‌‌سازی ریاضی و تحلیل حساسیت سوبل در بهینه‌‌سازی پارامترهای سوراخکاری چندلایه‌‌های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاع صنعتی اراک

2 استادیار / دانشگاه صنعتی اراک

3 عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اراک

4 گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تحقیق حاضر، اثر پارامترهای مختلف عملیات سوراخکاری مانند سرعت دورانی ابزار، نرخ پیشروی و قطر ابزار بر میزان آسیب ایجاد شده در محل سوراخکاری چندلایه‌‌های کامپوزیتی به صورت آزمایشگاهی و تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور چندلایه کامپوزیتی شیشه/اپوکسی 12 لایه با پارچه بافته شده شیشه با بافت ساده و با استفاده از روش لایه‌‌چینی دستی ساخته شده و با انجام عملیات سوراخکاری با استفاده از ماشین فرز کنترل عددی، مورد آزمایش قرار گرفتند. آنگاه متغیر آسیب تعریف شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری، نواحی آسیب شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، به بررسی تأثیر هر یک از پارامترهای یاد شده در بالا، بر متغیر آسیب تورقی ایجاد شده در ناحیه سوراخکاری پرداخته شده است. نتایج آماری نشان می‌‌دهند که برای تحلیل متغیر آسیب، می‌‌بایست اثر همزمان سرعت پیشروی به همراه سرعت دورانی ابزار را در نظر گرفت به طوریکه در قطرهای پایین، کاهش سرعت پیشروی به همراه کاهش سرعت دورانی موجب کمینه شدن متغیر آسیب شده و این در حالی است که در قطرهای بالا، افزایش همزمان دو متغیر یاد شده موجب کمینه شدن آسیب تورقی در لایه‌‌های خروجی چندلایه کامپوزیتی می‌‌گردد. تحلیل حساسیت سوبل انجام شده نشان می‌‌دهد که قطر ابزار، سرعت پیشروی و سرعت دورانی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر آسیب خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling, Sobol Sensitivity Analysis and Optimization of Main Parameters in Drilling of E-glass/epoxy Laminated Composites

نویسندگان [English]

  • Mazaher Salamat-Talab 1
  • Vahid Tahmasbi 2
  • Mehdi Safari 3
  • Ali Zeinolabedin Beygi 4
1 department of mechanical engineering, Arak University of Technology
2 Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
3 Department of Mechanical Engineering/Arak University of Technology/Arak/Iran
4 Department of Mechanical Engineering, ،Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In the present study, the effect of different parameters including of tool rotational speed, feed rate and tool diameter on the damage caused by drilling operations near the drilling hole in the E-glass/epoxy composite laminates with twelve layers of plain woven fabric manufactured using hand lay-up method was investigated and the experimental tests conducted on them. Then, using the Sobol statistical sensitivity analysis method, the effect of the above-mentioned parameters on the induced damage near the drilling hole was investigated. The statistical and experimental results show that for analyzing the damage variable, the simultaneous effect of rotational velocity in conjunction with feed rate of the drilling tool should be taken into account in order to minimize the damage variable, so that in the low velocities, the reduction of feed rate along with the reduction of the rotational speed causes the damaged variable to be minimized, while at the same time, in the high diameters, the simultaneous increase of the two mentioned parameters, minimizes delamination induced damage in laminated composites. The Sobel sensitivity analysis shows that the diameter of the tool, the velocity, and the rotational speed will have the greatest effect on damage variable in laminated composites, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delamination
  • Drilling
  • Laminated composites
  • Damage
  • Sobol sensitivity analysis