بررسی اثر عنصر تیتانیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش سخت پودری Fe-Ni-C-W

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی

چکیده

در این مقاله اثر عنصر تیتانیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش سخت پودری Fe-Ni-C-W موردبررسی قرار گرفت. روکش الکترودهای مورد استفاده توسط ترکیبی از پودرهای آهن، فرو بور، فرو نیکل، فروتیتانیوم، تنگستن و گرافیت ساخته شد. مفتول مورد استفاده از الکترود 6013 به دست آمد. بررسی نتایج ریزساختاری نشان داد که ریزساختار فلز جوش نمونه 1 شامل زمینه مارتنزیت سوزنی، مناطق آستنیت باقیمانده و کاربیدها بود در حالی که ریزساختار فلز جوش نمونه 2 شامل زمینه آستنیتی (آستنیت معمولی) به همراه مناطق مارتنزیتی و آستنیت باقیمانده و همچنین کاربیدها بود. نتایج آنالیز EDS نشان داد که کاربیدها متشکل از کاربیدهای تیتانیوم و کاربیدهای تنگستن هستند. همچنین برخی از کاربیدهای تنگستن در اطراف کاربیدهای تیتانیوم به وجود آمده است. نتایج آنالیز XRD نشان داد که فازهای موجود در فلز جوش نمونه 1 و 2 شامل آستنیت، مارتنزیت، کاربید تیتانیوم، کاربید تنگستن و اکسید تیتانیوم بود. نتایج حاصل از آزمون ریز سختی سنجی ویکرز نشان داد که در فلز جوش نمونه 1 میانگین سختی مناطق آستنیتی برابر HV 714 و میانگین سختی مناطق مارتنزیتی برابر HV 804 است. همچنین در فلز جوش نمونه 2 میانگین سختی مناطق آستنیتی برابر HV 334 بوده و میانگین سختی مناطق مارتنزیتی برابر HV 565 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون سختی سنجی راکول C نشان داد که میانگین سختی فلز جوش نمونه 1 برابر RC 42 و میانگین سختی فلز جوش نمونه 2 برابر RC 49 است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Titanium Element on Microstructure and Mechanical Properties of Fe-Ni-C-W powder hardfacing coating

نویسندگان [English]

  • Mansour sadeghinasab 1
  • MohammadReza Khanzadeh Gharahshiran 2
  • Abbas Saadat 1
1 دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
2 دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
چکیده [English]

In this paper, the effect of titanium element on microstructure and mechanical properties of Fe-Ni-C-W powder hardfacing coating was investigated. Electrode coatings were made by a combination of iron, ferro-boron, nickel, ferro-titanium, tungsten and graphite powders. The electrode core was obtained from the E6013 electrode. The results of microstructural analysis showed that the microstructure of the weld metal of specimen 1 included the matrix of needle-like martensitic, residual austenite regions and carbides, while the microstructure of the weld metal of sample 2 consisted of austenite matrix with martensitic and residual austenite regions as well as carbides. The results of the EDS analysis indicated that the carbides consist of titanium carbides and tungsten carbides. There are also some tungsten carbides around titanium carbides. The results of XRD analysis showed that the phases present in the weld metal of samples 1 and 2 were austenite, martensite, titanium carbide, tungsten carbide and titanium oxide. The results of the Vickers microhardness test showed that in the weld metal of sample 1, the average hardness of the austenitic regions is 714 HV and the average hardness of the martensite regions is 804 HV. Also in the weld metal of sample 2, the average hardness of austenite regions is 334 HV and the average hardness of the martensite regions is 565 HV. The results of the Rockwell C hardness test showed that the average hardness of sample 1 weld metal is 42 RC and the average hardness of sample 2 weld metal is 49 RC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welding coating
  • Titanium carbide
  • Hardness testing