ارزیابی تجربی خیز و اعوجاج زاویه ای ورق های فولادی st37 پس از گرمایش خطی القایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

یکی از روش های شکل دهی ورق های فلزی دارای انحنای دوبل، فرآیند گرمایش خطی است. در این فرآیند با گرم کردن ورق در راستای خطوط از پیش تعیین شده، به طور تدریجی به آن شکل می‌دهند. در گذشته عمدتاً از مشعل گازی به عنوان منبع گرمایش استفاده شده است. چون برای کنترل دقیق تغییر شکل ورق در طول فرآیند، شار حرارت ناشی از منبع باید قابل کنترل باشد و این کار با مشعل آسان نیست یکی از جایگزین های مناسب، کویل القایی به عنوان منبع گرمایش است. در این پژوهش به ارزیابی تجربی فرآیند گرمایش خطی القایی ورق های فولادی پرداخته شده است. با توجه به هزینه بر بودن آزمون های تجربی، پس از انتخاب متغیرهای موثر، آزمون ها به روش تاگوچی طراحی شده اند. ضخامت ورق، شدت جریان عبوری از کویل و سرعت حرکت کویل روی ورق، متغیرهای مورد مطالعه بوده اند. خیز و اعوجاج زاویه ای ورق نیز به عنوان خروجی های فرآیند در نظر گرفته شده اند. از بین این متغیرها، ضخامت ورق بیشترین تاثیر را بر میزان خیز و اعوجاج زاویه ای ورق دارد. شدت جریان در مرتبه دوم اهمیت است. در بازۀ در نظر گرفته شده برای سرعت کویل، ضمن تایید تاثیر این متغیر بر خروجی های فرآیند، تغییرات چندانی در مقدار آن ها ملاحظه نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of deflection and angular distortion of st37 steel plates after induction line heating

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Hemmati 1
  • Hamed Abbas Negad 2
1 Department of mechanical engineering, facualty of engineering, University of Hormozgan
2 Department of mechanical engineering, faculty of engineering, university of Hormozgan
چکیده [English]

One of the methods for shaping double-curved metallic plates is the line heating process. In this process, they are gradually shaped by heating the plates in the direction of predetermined lines. In the past, mainly gas torches have been used as heating sources. Since the heat flux of the source should be controlled for accurate control of plate deformation during the process and this is not easy with the torch, one of the suitable alternatives is the induction coil as a heating source. In this research, an experimental evaluation of the linear heating induction process of steel plates has been dealt with and studied. Considering the cost of the experimental tests, they were designed by Taguchi method after selecting the effective variables. Thickness of the plate, intensity of the current passed through the coil and velocity of the coil were the studied variables. Deflection and angular distortion of the plate are also considered as the process outputs. Among these variables, thickness of the plate has the greatest impact on the deflection and angular distortion of the plate. Intensity of the current is important in the second order. In the intended range for coil velocity, no significant changes were made in their amount while confirming the impact of this variable on process outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel plate forming
  • Line heating process
  • Induction heating