بررسی اثر پارامترهای درسینگ و تروئینگ چرخ‌سنگ در کیفیت سطح و دقت سنگ‌زنی غلتک‌های فولادی کروم- مولیبدن در فرایند سنگ‌زنی استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سنگ­زنی یکی از فرایندهای نهایی روی قطعه است که کیفیت سطح را بهبود می­بخشد. چرخ­سنگ باید قبل از آنکه کیفیت سطح خراب شود تیز گردد. به منظور دست­یابی به بهترین شرایط سطح چرخ­سنگ باید پارامترهای دِرِسینگ آن به خوبی تنظیم شوند. در این پژوهش یک مطالعه آزمایشگاهی برای بررسی اثرات پارامترهای فرایند درسینگ چرخ­­سنگ بر کیفیت سطح قطعه­کار غلتک­های نورد فولادی کروم- مولیبدن انجام شد. در ابتدا عملیات درسینگ بر چرخ­سنگ انجام و توپوگرافی چرخ­سنگ، کیفیت سطح  چرخ­سنگ وکیفیت سطح قطعه­کار در قبل و بعد از عملیات سنگ­زنی مورد مقایسه قرار گرفت. در این قسمت تعداد 20 آزمایش با استفاده از روش پاسخ سطح و طراحی مرکب­ مرکزی انجام شد تا اثرات پارامترها بر زبری سطح نهایی تعیین گردد و پارامترهای بهینه شناسایی شوند. در مطالعه پارامترها نتایج بدست آمده نشان داد در بین پارامترهای فرایند سرعت پیشروی و عمق درسینگ در کمترین مقدارو سرعت چرخ­سنگ در بالاترین مقدار، تأثیرگذارترین پارامتر بر زبری سطح نهایی خواهند بود. در پایان جهت بهینه­سازی زبری سطح از روش تابع مطلوب استفاده شد.

عنوان مقاله [English]

Investigation the effects of Dressing and Truing of grinding wheel on surface quality and grinding accuracy of chrome-molybdenum steel rolls in cylindrical grinding process

چکیده [English]

Grinding is one of the final processes on the ground part that improves surface quality. Grinding wheel must be sharpened before surface quality damaged. Dressing parameters must be well adjusted in order to achieve the best conditions of grinding wheel surface. In the present research an experimental study has been performed to analyze effect of dressing parameters on surface quality of chrome-molybdenum rolls. Firstly, dressing was performed on grinding wheel and topography of wheel, wheel surface quality and surface quality of ground part were compared before and after grinding process. Further, a parameters study was carried out to determine the effects of dressing speed, feed rate and dressing depth on the surface roughness of the ground part. Here, 20 experiments were designed by use of central composite design and response surface methodology to determine effects of parameters on the final surface roughness and also identify optimal parameters. In the parameters study obtained results indicated that in minimum dressing feed rate and in minimum dressing depth and in maximum dressing speed are the most effective parameters among process parameters. Finally, the desirability approach function has been used to optimize surface roughness simultaneously.