طراحی، شبیه سازی و تحلیل یک نوع ایمپلنت جدید سفارشی دندان به کمک فناوری ساخت افزایشی


عنوان مقاله [English]

طراحی، شبیه سازی و تحلیل یک نوع ایمپلنت جدید سفارشی دندان به کمک فناوری ساخت افزایشی