بررسی تأثیر عبور جریان الکتریکی در موقعیت دهی زاویه ای به وسیله هلمهولتز کویل


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر عبور جریان الکتریکی در موقعیت دهی زاویه ای به وسیله هلمهولتز کویل