مقایسه تحلیلی و تجربی حرکت خط جوش در فرایند کشش عمیق لوح های ترکیبی توسط ورق گیر یک تکه و دوتکه


عنوان مقاله [English]

مقایسه تحلیلی و تجربی حرکت خط جوش در فرایند کشش عمیق لوح های ترکیبی توسط ورق گیر یک تکه و دوتکه