طراحی پیش فرم بهینه در آهنگری قطعات پیچیده با استفاده از روش خطوط هم پتانسیل


عنوان مقاله [English]

طراحی پیش فرم بهینه در آهنگری قطعات پیچیده با استفاده از روش خطوط هم پتانسیل