پیش بینی نیروی حد نهایی قابل تحمل توسط قطعات با روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی


عنوان مقاله [English]

پیش بینی نیروی حد نهایی قابل تحمل توسط قطعات با روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی