بررسی فرایند پالتروژن کامپوزیت گرمانرم با الیاف طبیعی جوت پیوسته و مطالعه چگالی و خواص کششی مفتول تولید شده


عنوان مقاله [English]

بررسی فرایند پالتروژن کامپوزیت گرمانرم با الیاف طبیعی جوت پیوسته و مطالعه چگالی و خواص کششی مفتول تولید شده