اثر پارامترهای فرایند در شکل دهی افزایشی ورق های فلزی به کمک نوسانات فراصوتی


عنوان مقاله [English]

اثر پارامترهای فرایند در شکل دهی افزایشی ورق های فلزی به کمک نوسانات فراصوتی