ارزیابی ترک های زیرسطحی در مواد مرکب زمینه پلیمری با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری


عنوان مقاله [English]

ارزیابی ترک های زیرسطحی در مواد مرکب زمینه پلیمری با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری