شبیه سازی عددی فرایند ماشین کاری با سیال ساینده به کمک نیروی گریز از مرکز


عنوان مقاله [English]

شبیه سازی عددی فرایند ماشین کاری با سیال ساینده به کمک نیروی گریز از مرکز